ร่วมบริจาค

คุณมีส่วนช่วยเปลี่ยนแปลงชีวิตของเด็กๆได้
Expand

อาสาสมัคร

คุณสร้างความแตกต่างได้ตั้งแต่วันนี้
Expandโครงการและกิจกรรมต่างๆของเราได้รับการช่วยเหลือจากอาสาสมัครผู้ฝึกสอนเกือบ 13,500 คน ผู้ฝึกสอนเหล่านี้คือผู้นำชุมชนและครูที่ได้รับการอบรมด้วยหลักสูตรของเราที่ออกแบบมาเป็นพิเศษ โดยกิจกรรมจะขึ้นอยู่กับความจำเป็นของแต่ละชุมชนเป็นหลัก นอกจากนี้เรายังสนับสนุนความเป็นผู้นำในทุกช่วงอายุ โดยให้โอกาสเยาวชนได้เป็นผู้นำรุ่นเยาว์อีกด้วย ผู้นำรุ่นเยาว์เหล่านี้จะได้รับการส่งเสริมผ่านการร่วมกิจกรรมของไร้ท์ ทู เพลย์ และนี่คือเรื่องราวเล็กๆบางส่วนของพวกเขา

“จากการจัดการเรียนการสอนแบบผู้เรียนเป็นสำคัญโดยการนำเกม และกิจกรรมมาใช้กับเด็กในห้องเรียนเพื่อพัฒนาทักษะชีวิต ทำให้บรรยากาศในห้องเรียนไม่น่าเบื่อเหมือนเดิม เด็กๆ มีความสนุกสนานระหว่างการเรียนรู้ โดยหนึ่งปีที่ผ่านมานั้น ก็ได้สังเกตเห็นการเปลี่ยนแปลงบางอย่างเกิดขึ้น เช่น มีการยกมือถาม มีการสนใจครูและเพื่อนพูดมากขึ้น และกล้าแสดงความคิดเห็นอีกด้วย ดังนั้นจึงอยากจะฝากเพื่อนครูนะคะว่า ลองเปลี่ยนการสอนโดยใช้เกมหรือกิจกรรมดูบ้างนะคะ”
นางสาวกนกรัตน์ โตเกิด คุณครูโรงเรียนพยุหะศึกษาคาร จังหวัดนครสวรรค์

  zzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz

“ในฐานะที่เป็นผู้อำนวยการโรงเรียนที่ได้นำโครงการพัฒนาทักษะชีวิตแบบบูรณาการมาสู่โรงเรียนนั้น ทำให้เด็กมีคุณลักษณะตามองค์ประกอบทักษะชีวิตเห็นได้จากพฤติกรรมต่างๆ ค่อนข้างชัดเจน ครูยอมรับในการจัดการเรียนการสอนที่เน้นทักษะชีวิต มีความสำคัญและเป็นไปตามตัวชี้วัดของหน่วยงานต้นสังกัดที่ต้องการดำเนินงาน สำหรับ          ความคาดหวังของดิฉันนั้น อยากให้ครูทุกคนมีความสามารถสอดแทรก จัดการเรียนรู้ที่เน้นทักษะชีวิตทุกรายวิชาและทุกกิจกรรมในการพัฒนาผู้เรียนตามโอกาสวันสำคัญต่างๆ ที่โรงเรียนได้วางแผนไว้ อยากให้มีการประเมินอย่างเป็นระบบ และแลกเปลี่ยนดูงานในโรงเรียนต่างๆ ที่เข้าร่วมโครงการ”
นางสาคร คล้ายแท้  ผู้อำนวยการโรงเรียนพยุหะศึกษาคาร  จังหวัดนครสวรรค์


“ปัจจุบันทักษะชีวิตเป็นความสามารถ เป็นสิ่งจำเป็นที่ทางโรงเรียนจะต้องพัฒนาให้กับเด็ก เพราะในโลกปัจจุบันมีความซับซ้อนมากขึ้น ปี 2558 ประเทศเราก็จะเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ดังนั้นความหลากหลายทางวัฒนธรรมอาจทำให้คนอยู่ในสังคมได้ยากขึ้น ทักษะชีวิตจึงเป็นสิ่งที่จำเป็นมาก เมื่อมารู้จัก ไร้ท์ ทู เพลย์ เพื่อทำงานพัฒนาทักษะชีวิตร่วมกัน ก็ได้รู้วิธีการใหม่ๆ ด้วยการเล่นมาผนวกกับการจัดการเรียนการสอน ปกติแล้วการเล่นเพื่อเรียนรู้เป็นสิ่งที่ดี เป็นธรรมชาติของเด็ก และช่วยพัฒนาทักษะ ไม่ได้ทำให้เปลืองเวลา และไม่ได้อยู่นอกหลักสูตร ทักษะชีวิตอาจจะมองเห็นได้ไม่ชัดเป็นรูปธรรมเหมือนสอนวิชาคณิตศาสตร์ ภาษาไทย วิทยาศาสตร์ ที่เห็นคำตอบก็รู้ว่าเด็กทำได้หรือไม่ได้ แต่ทักษะชีวิตจะรู้ได้ก็ต่อเมื่อเด็กเจอสถานการณ์ต่างๆ แล้วเขาจัดการกับสถานการณ์นั้นได้อย่างไร เปลี่ยนไปอย่างไร สำหรับเขตพื้นที่นครสวรรค์ 1 นั้น ขณะนี้ทักษะชีวิตเป็นสิ่งที่ผู้เกี่ยวข้องทุกคนตระหนักถึงความสำคัญ โดยเฉพาะครูเริ่มนำไปใช้ในโรงเรียนกันมากขึ้น”
นางกมลมาลย์ แสงธำรงค์ ศึกษานิเทศก์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์เขต 1

 

"การฝึกอบรมจากทาง ไร้ท์ ทู เพลย์ ทำให้ ครูได้นำเทคนิคการใช้คำถามสะท้อน เชื่อมโยง และปรับใช้ มาประยุกต์ในการสอนภาษาอังกฤษกับทุกๆกิจกรรม นักเรียนสามารถอธิบายได้ว่ากิจกรรมที่เขาได้ปฎิบัตินั้นมีความหมายอย่างไร นอกจากนี้การเรียนรู้คำศัพท์ด้วยการฟังและปฎิบัติตามก็ได้นำมาใช้ โดยครูและนักเรียนสลับกันออกมาใช้คำสั่งให้ปฏิบัติตาม ซึ่งนักเรียนได้ฝึกทักษะการฟังภาษาอังกฤษและฝึกการพูดไปพร้อมๆกัน เกมทางภาษามีความหมายมากต่อการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ครูเป็นผู้ออกแบบพร้อมกับเป็นผู้อำนวย ความสะดวกให้นักเรียนตลอดระยะเวลาในการปฏิบัติกิจกรรม ผลลัพธ์ก็คือความรู้ที่คงทน เพราะนักเรียนได้ฝึกปฏิบัติจริง ฝึกซ้ำ และนำไปใช้ทันที นักเรียนมีความสุข สนุกสนานเพลิดเพลิน ฝึกสมองทดลองปัญญา เรียนรู้ การทำงานด้วยกระบวนการกลุ่ม รู้จักและเคารพกฏกติกา ระเบียบของสังคม รู้จักการฟังและพูดอย่างมีมารยาท เคารพความคิดเห็นของผู้อื่น นำไปสู่การพัฒนาทักษะชีวิตสำหรับผู้เรียนอีกด้วย”
คุณครูสิริพร กุ่ยกระโทก โรงเรียนพระยาประเสริฐสุนทราศรัย
(กระจ่าง สิงหเสนี) กรุงเทพมหานคร

"จากการสังเกตส่วนตัว ครูพบว่านักเรียนมีความสนใจในวิชาเรียน เข้าเรียนตรงตามเวลา มีการเตรียมความพร้อมโดย การทบทวนเนื้อหาที่จะเล่นเกมหรือในบทเรียนมาล่วงหน้าเพื่อจะมาเล่นเกมได้ทันกับเพื่อนคนอื่นๆ มีทักษะกระบวนการคิดมากขึ้น ด้านทักษะชีวิตที่เห็นชัดคือการควบคุมอารมณ์ นักเรียนที่มีพฤติกรรมก้าวร้าว มีความเห็นอกเห็นใจผู้อื่นมากขึ้น เกิดจากการที่นักเรียนได้เล่นเกมและทำกิจกรรมร่วมกันบ่อยๆ ทำให้นักเรียนเห็นความสำคัญของผู้อื่น ปัญหาการทะเลาะเบาะแว้งของนักเรียนในห้องหมดไป นักเรียนชั้นปัจจุบันที่สอนอยู่คือชั้น ป.6 เป็นนักเรียนที่รักของครูทุกคนในโรงเรียน มีความรับผิดชอบ มีพฤติกรรมที่ดี เป็นตัวอย่างที่ดีให้แก่น้องๆ ขยันเรียน มีความรับผิดชอบ ซึ่งส่วนหนึ่งเป็นผลมาจากการจัดกิจกรรมกับเด็กกลุ่มนี้อย่างต่อเนื่องตั้งแต่ชั้น ป.4 – ป.6 ซึ่งครูรู้สึกประทับใจในพัฒนาการของนักเรียนห้องเรียนนี้มาก ไม่ว่าจะเป็นด้านการเรียนในห้องเรียน และด้านพฤติกรรมของนักเรียนแต่ละคน ต้องขอขอบคุณ ไร้ท์ ทู เพลย์ ที่แนะนำเทคนิคและกิจกรรมดีๆค่ะ”
คุณครูจุฑาทิพย์ แซ่ตั้ง โรงเรียนท่าฉัตรไชย จังหวัดภูเก็ต

                                                                             

"นับได้ว่าทางมูลนิธิ ไร้ท์ ทู เพลย์ ประเทศไทย เป็นผู้มีความรู้ มีวิสัยทัศน์ มีความตั้งใจและมีความเสียสละ ในการพัฒนาทักษะชีวิตผ่านกิจกรรมการเรียนรู้แบบบูรณาการ ให้กับครูและนักเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ตอย่างมีคุณภาพ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในการจัดกิจกรรม กระบวนการกลุ่ม ให้นักเรียนได้ทำกิจกรรมอย่างสนุกสนานและมีความสุขส่งผลให้นักเรียนมีความตระหนัก มีความรู้ สนุกกับกิจกรรมเรียนรู้และพัฒนาทักษะชีวิต ตามแนวทางของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ทั้ง 4 องค์ประกอบเป็นอย่างดี ส่งผลให้ครูเข้าใจในการจัดกิจกรรม และนักเรียนได้พัฒนาทั้งด้านร่างกายและจิตใจ เป็นเยาวชนที่ดีของสังคมและประเทศชาติสืบไป”
นายชัยยุทธ อินฤทธิพงศ์  รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต