ร่วมบริจาค

คุณมีส่วนช่วยเปลี่ยนแปลงชีวิตของเด็กๆได้
Expand

อาสาสมัคร

คุณสร้างความแตกต่างได้ตั้งแต่วันนี้
Expand

นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนตัว

ไรท์ ทู เพลย์ได้กำหนดนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนตัวนี้ขึ้นเพื่ออธิบายให้เข้าใจว่าทำไมเราต้องเก็บข้อมูล และมีวิธีการจัดเก็บ ใช้ เปิดเผย และปกป้องข้อมูลส่วนตัวของท่านที่ได้รับจากเว็บไซต์ http://www.righttoplay.or.th อย่างไรบ้าง ไรท์ ทู เพลย์ให้คำมั่นว่าจะปกป้องข้อมูลส่วนตัวของท่าน เราจัดทำเว็บไซต์นี้ขึ้นเพื่อให้ท่านเป็นผู้ควบคุมข้อมูลส่วนตัวของท่านเองได้มากที่สุด โดยปกติแล้วท่านจะสามารถเข้าสู่เว็บไซต์ได้โดยไม่ต้องแจ้งหรือเปิดเผยข้อมูลว่าท่านเป็นใคร อย่างไรก็ตาม อาจมีบางกรณีที่เราจำเป็นต้องขอข้อมูลส่วนตัวจากท่าน เช่น ชื่อและอีเมล์ เพื่อส่งข้อมูลที่ท่านร้องขอหรือเข้าสู่ขั้นตอนการบริจาคตามที่ท่านต้องการ ซึ่งเราจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้าก่อนที่จะเก็บข้อมูลจากท่านและจะแจ้งให้ท่านทราบถึงจุดประสงค์การเก็บข้อมูลนั้นๆ

เราเก็บข้อมูลส่วนตัวอะไรบ้าง
เราเก็บข้อมูลส่วนตัวจากท่านในหลายกรณีแตกต่างกัน เช่น เมื่อท่านลงทะเบียนเป็นอาสาสมัคร เมื่อท่านทำการบริจาค เมื่อท่านส่งคำถามหรือคำร้องขอข้อมูล หรือเมื่อท่านลงทะเบียนรับจดหมายข่าว เป็นต้น
ข้อมูลส่วนตัวที่อาจขอจากท่าน ได้แก่

 • ชื่อ
 • อายุ (ปีเกิด)
 • ที่อยู่ (ชื่อเมืองและรหัสไปรษณีย์)
 • อีเมล์
 • หมายเลขโทรศัพท์
 • รูปแบบข้อมูลที่ต้องการ (HTML หรือ Text)
 • เนื้อหาความสนใจ (สำหรับการเป็นอาสาสมัครหรือการบริจาค)
 • ชื่อสมาชิกในครอบครัวหรือผู้ที่สามารถอ้างอิงถึงท่านได้
 • จำนวนที่ต้องการบริจาค
 • กิจกรรมหรืองานที่ท่านเคยร่วมเป็นอาสาสมัครมาก่อน
 • ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆที่มีการร้องขอหรือที่ท่านยินยอมหรือที่ได้รับอนุญาตตามกฏหมาย

เราใช้ข้อมูลส่วนตัวของท่านอย่างไร
โดยทั่วไปแล้วเราใช้ข้อมูลส่วนตัวของท่านเพื่อจุดประสงค์ ดังนี้

 • เพื่อทำการบริจาค
 • เพื่อให้ข้อมูลตามที่ท่านร้องขอ
 • เพื่อส่งจดหมายข่าวเกี่ยวกับกิจกรรมและโครงการ
 • เพื่อให้ข้อมูลเกี่ยวกับการเป็นอาสาสมัครและช่วยให้ท่านร่วมเป็นอาสาสมัครในกิจกรรมได้สะดวกขึ้น
 • เพื่อทำวิจัยเกี่ยวกับจำนวนประชากร คุณลักษณะ และความสนใจในการบริจาค เพื่อนำไปใช้พัฒนาศักยภาพในการระดมทุนและกิจกรรมอื่นๆต่อไป
 • อื่นๆที่มีการร้องขอหรือที่ได้รับอนุญาตตามกฏหมาย

การเปิดเผยข้อมูลส่วนตัว
ข้อมูลส่วนตัวที่ได้จากจากเว็บไซต์นี้ (http://www.righttoplay.or.th) จะถูกเก็บเป็นความลับอย่างเข้มงวด และจะไม่มีการนำข้อมูลไปขาย ให้เช่า ปล่อย ให้ยืม แลกเปลี่ยน หรือเปิดเผยให้บุคคลที่สาม นอกจากจะจำเป็นเพื่อให้บรรลุจุดประสงค์ของการเก็บข้อมูลนั้นๆ หรือเป็นไปตามเงื่อนไขที่ระบุในนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนตัว หรือตามเงื่อนไขตอนที่มีการเก็บข้อมูล เราอาจเปิดเผยข้อมูลส่วนตัวของท่านในกรณีที่กฏหมายร้องขอหรือได้รับอนุญาตตามกฏหมาย

นอกจากนี้ เราอาจใช้ข้อมูลของท่านร่วมกับองค์กรในเครือ ซึ่งรวมถึงองค์กรนานาชาติในเครือของไรท์ ทู เพลย์ เพื่อจุดประสงค์ตามที่ได้ระบุไว้ในนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนตัวฉบับนี้

และเราอาจจะส่งข้อมูลส่วนตัวของท่านให้กับบุคคลที่สามที่ทำหน้าที่ในนามของเรา เช่น ดำเนินขั้นตอนการบริจาค หรือ เก็บข้อมูลทำวิจัยประชากร หรือจัดเก็บ เปิดเผย หรือใช้ข้อมูลในนามของเราเพื่อจุดประสงค์ตามที่ได้ระบุไว้ในนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนตัวฉบับนี้ บุคคลที่สามที่ให้บริการดังกล่าวอาจจะอยู่ในประเทศเดียวกับท่านหรืออยู่ในต่่างประเทศ รวมทั้งในประเทศสหรัฐอเมริกา ข้อมูลส่วนตัวของท่านจึงอาจถูกจัดเก็บหรือถูกใช้ในประเทศต่างๆเหล่านั้น เรามีการทำสัญญาและมีมาตรการที่แน่ใจได้ว่าบุคคลที่ให้บริการดังกล่าวจะรักษาข้อมูลส่วนตัวของท่านอย่างเหมาะสมและใช้ข้อมูลของท่านเพื่อให้บริการเราเท่านั้น ข้อมูลส่วนตัวของท่านจะอยู่ภายใต้ข้อกำหนดของกฏหมายในประเทศที่เก็บ และสามารถเปิดเผยให้กับหน่วยงานรัฐบาลของประเทศนั้นๆได้เมื่อถูกร้องขอตามกฏหมาย

อินเตอร์เน็ทและเว็บไซต์ของเรา
หมายเลขประจำเครื่องคอมพิวเตอร์ (IP Address):
เราเก็บหมายเลขประจำเครื่องคอมพิวเตอร์ (IP Address) ของทุกท่านที่เข้ามาเยี่ยมชมเว็บไซต์ หมายเลข IP นี้เป็นหมายเลขประจำเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ได้รับโดยอัตโนมัติเมื่อท่านใช้อินเตอร์เน็ท เราใช้หมายเลขIP ในการวิเคราะห์ปัญหาที่เกิดขึ้นกับเครื่องแม่ข่าย ดูแลเว็บไซต์ วิเคราะห์แนวโน้มความนิยม ตามรอยการเคลื่อนไหวของผู้ใช้บนเว็บไซต์ รวบรวมข้อมูลประชากรเพื่อนำไปใช้ปรับปรุงเว็บไซต์ และพัฒนาเนื้อหาให้เหมาะกับผู้ใช้แต่ละท่าน ทั้งนี้เราไม่มีการเชื่อมโยงหมายเลขIPเข้ากับข้อมูลส่วนบุคคลใดๆทั้งสิ้น

การใช้ "คุกกี้"
เว็บไซต์ของเราอาจจะมีการใช้คุกกี้เพื่อทำให้เยี่ยมชบเว็บไซต์ของท่านสะดวกยิ่งขึ้น คุกกี้คือข้อมูลขนาดเล็กที่บางเว็บไซต์ส่งเข้าไปในคอมพิวเตอร์ที่กำลังประมวลผลเว็บไซต์นั้นๆอยู่เพื่อเก็บข้อมูลการเยี่ยมชมเว็บไซต์ การใช้คุกกี้ทำให้การท่องเว็บไซต์ง่ายขึ้น เช่น มีการบันทึกภาษาตามการใช้และคงบัญชีส่วนของท่านในขณะที่เยี่ยมชมเว็บไซต์ คุกกี้บนเว็บไซต์ของเรานั้นจะเก็บข้อมูลทั่วไปที่ใช้ในการเยี่ยมชมเว็บไซต์เท่านั้น และไม่มีการเชื่อมโยงข้อมูลที่เก็บโดยคุกกี้เข้ากับข้อมูลส่วนตัวอื่นใดๆทั้งสิ้น

โปรแกรมเยี่ยมชมเว็บไซต์ (web browser) ของท่านอาจจะถูกตั้งให้รับคุกกี้ไว้แล้ว แต่ถ้าหากท่านไม่ต้องการรับคุกกี้ ท่านสามารถเปลี่ยนการตั้งค่าในเบราเซอร์ของท่านเพื่อปฏิเสธคุกกี้ได้ อย่างไรก็ตามหากท่านเลือกที่จะให้เบราเซอร์ปฏิเสธคุกกี้ บางส่วนในเว็บไซต์ของเราอาจจะไม่สามารถทำงานได้เท่าที่ควรเมื่อมีการเยี่ยมชมส่วนนั้นๆ

เด็กกับเว็บไซต์
เด็กจะต้องได้รับอนุญาตจากผู้ปกครองก่อนที่จะให้ชื่อ ที่อยู่ อีเมล์ หรือข้อมูลส่วนตัวอื่นๆกับเว็บไซต์นี้ เด็กอายุต่ำกว่า 13 ปีสามารถเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์นี้ได้

ความยินยอมจากท่าน
โดยปกติแล้ว เราถือว่าการให้ข้อมูลส่วนตัวกับเราคือการยอมรับการจัดเก็บ ใช้ และเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวเพื่อจุดประสงค์ที่ได้ระบุไว้ในตอนที่มีการเก็บข้อมูลจากท่าน หรือตามที่ได้ระบุไว้ในนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนตัวฉบับนี้ ท่านสามารถยกเลิกความยินยอมให้จัดเก็บ ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนตัวได้ทุกเมื่อ ภายใต้ข้อจำกัดตามสัญญาหรือกฏหมายและการแจ้งล่วงหน้าอย่างเหมาะสม ทั้งนี้ หากท่านยกเลิกความยินยอม เราอาจจะไม่สามารถให้บริการบางอย่างกับท่านได้ เราจัดเก็บ ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนตัวโดยได้รับความยินยอมจากท่าน ยกเว้นในกรณีที่ถูกร้องขอหรือได้รับอนุญาตตามกฏหมาย เราอาจจะถูกร้องขอให้จัดเก็บ ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนตัวโดยปราศจากความยินยอมจากท่าน ในกรณีเช่น ทำตามคำสั่งศาลหรือ ได้รับการร้องขอจากหน่วยงานรัฐบาล

รายชื่ออีเมล์
ผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์จะถูกร้องขอให้ร่วมในกลุ่มรายชื่ออีเมล์ (mailing list) โดยการกรอกข้อมูลหน้าแรกเข้าบนเว็บไซต์ เราใช้กลุ่มรายชื่ออีเมล์เพื่อแจ้งข่าวและกิจกรรมของไรท์ ทู เพลย์ เราจะไม่ขาย ใช้ซ้ำ ให้เช่า ปล่อย แลกเปลี่ยน หรือเปิดเผยอีเมล์ในกลุ่มรายชื่อให้ผู้อื่น และถ้าหากท่านไม่ต้องการรับอีเมล์ข่าวและกิจกรรมจากเรา ท่านสามารถยกเลิกได้ทุกเมื่อ โดยกรุณาติดต่อ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. หรือตั้งค่ายกเลิกในอีเมล์

การเข้าถึงข้อมูลส่วนตัว
ไรท์ ทู เพลย์จะเปิดให้ท่านเข้าถึงข้อมูลส่วนตัวทั้งหมดของท่านที่ไรท์ ทู เพลย์มีอยู่เมื่อมีการร้องขอ และจะทำการแก้ไข ลบทิ้ง หรือเพิ่มเติมข้อมูลให้ถูกต้องสมบูรณ์เมื่อมีการร้องขอจากผู้เกี่ยวข้องกับข้อมูลนั้น และเมื่อมีการร้องขอให้ลบข้อมูล ไรท์ ทู เพลย์จะลบทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับผู้ร้องขอ ทั้งนี้เราอาจจะมีขั้นตอนในการดำเนินการเพื่อยืนยันตัวตนของท่านก่อนที่จะเข้าสู่ข้อมูลหรือทำการแก้ไขข้อมูลส่วนตัว หากท่านมีข้อสงสัยเกี่ยวกับนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนตัวของเรา กรุณาติดต่อเราที่ 416 498-1922 x 238 หรือ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ความปลอดภัย
เรามีขั้นตอนการดำเนินการที่มั่นใจได้ว่าข้อมูลใดๆที่ท่านให้ไว้บนเว็บไซต์จะถูกเก็บด้วยความระมัดระวังอย่างที่สุด และจะไม่ถูกใช้ในทางอื่นใดที่ท่านไม่ยินยอม เราใช้มาตรการรักษาความปลอดภัยทั้งโดยมนุษย์และระบบอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อปกป้องข้อมูลของท่านจากการสูญหาย ขโมย การเข้าถึงโดยไม่ได้รับอนุญาต การเปิดเผย ทำซ้ำ ใช้ หรือดัดแปลง เจ้าหน้าที่ที่ได้รับอนุญาตและผู้ได้รับมอบอำนาจของไรท์ ทู เพลย์เท่านั้นที่จะเข้าถึงข้อมูลของท่านเพื่อปฏิบัติงานให้บรรลุจุดประสงค์

ข้อมูลทั้งหมดที่ท่านให้กับไรท์ ทู เพลย์จะถูกส่งโดยใช้รหัส SSL (Secure Socket Layer) รหัสSSL เป็นระบบรหัสรักษาความปลอดภัยที่เชื่อถือได้ ระบบรหัสนี้จะอนุญาตให้เบราเซอร์ของคุณเปลี่ยนข้อมูลเป็นรหัสและรวมข้อมูลก่อนที่จะส่งมาถึงเรา นอกจากนี้ เรายังปกป้องบัญชีข้อมูลโดยจัดวางไว้ในส่วนที่ปลอดภัยบนเว็บไซต์ ซึ่งมีเพียงพนักงานที่มีคุณสมบัติเฉพาะของไรท์ ทู เพลย์เท่านั้นที่จะเข้าถึงได้ อย่างไรก็ตามไม่มีการส่งข้อมูลใดบนอินเตอร์เน็ทที่จะปลอดภัย 100% เราพยายามอย่างที่สุดที่จะปกป้องข้อมูลของท่าน แต่ทั้งนี้ทั้งนั้น เราไม่สามารถรับรองความปลอดภัยของข้อมูลในกรณีลักษณะดังกล่าวได้

ติดต่อเว็บไซต์
หากท่านมีคำถามเกี่ยวกับนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนตัวนี้ กรุณาติดต่อไรท์ ทู เพลย์โดยตรง โดยส่งอีเมล์มาที่ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. โดยระบุถึงนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนตัวในหัวข้ออีเมล์ หรือติดต่อเราตามที่อยู่ด้านล่างนี้

Right To Play International
65 Queen Street West
Thomson Building Suite 1900
Box 64, Toronto, Ontario
CANADA