ร่วมบริจาค

คุณมีส่วนช่วยเปลี่ยนแปลงชีวิตของเด็กๆได้
Expand

อาสาสมัคร

คุณสร้างความแตกต่างได้ตั้งแต่วันนี้
Expand

ภาพรวมโครงการ
ประชากรจำนวนหนึ่งของผู้ลี้ภัยได้หนีเข้ามาตั้งถิ่นฐานกระจัดกระจายอยู่ในประเทศไทยตั้งแต่ปี พ.ศ. 2503 จนกระทั่งได้รับความช่วยเหลือจากรัฐบาลไทยใน การจัดตั้งศูนย์พักพิงชั่วคราวผู้ลี้ภัยจากสงครามอย่างเป็นทางการขึ้นในเวลาต่อมา โดยเฉพาะอย่างยิ่งในปีพ.ศ. 2538 หลังจากสหภาพแห่งชาติกะเหรี่ยงถูกปะทะกำลังทางทหารจากรัฐบาลพม่า จึงทำให้มีผู้ลี้ภัยหนีมายังประเทศไทยเพิ่มมาก ในสมัยอดีตชาวกระเหรี่ยงได้มีการผลักดันและสนับสนุนการเป็นอิสระทางการเมืองจากรัฐบาลกลางในประเทศพม่า ซึ่งการผลักดันนี้ส่งผลให้เกิดสงครามกลางเมืองระหว่าง สหภาพแห่งชาติกระเหรี่ยงและรัฐบาลปกครองทหารพม่า ด้วยเหตุนี้ ผู้ลี้ภัยจำนวนมากได้หลบหนีออกจากพม่าเพื่อหลีกเลี่ยงการประหัตประหารทางการเมืองและชาติพันธุ์ในขณะเดียวกันประชากรชาวกระเหรี่ยงบางส่วนได้รับบาดเจ็บและล้มตาย

จากเหตุการณ์ความไม่สงบที่ยืดเยื้อระหว่างที่ถูกบังคับให้ลี้ภัย สถานการณ์ของผู้ลี้ภัยจากประเทศพม่ามีความเป็นเอกลักษณ์ เนื่องจากประเทศไทยไม่ได้เป็นผู้ลงนามในอนุสัญญาว่าด้วยสถานภาพของผู้ลี้ภัย ค.ศ. 1951 จึงไม่ได้เน้นและตระหนักถึงสิทธิของผู้ลี้ภัย สถานะของผู้ลี้ภัยเหล่านี้ไม่ได้แตกต่างไปจากชาวต่างด้าวอื่นๆที่หลบหนีเข้ามาทำงานและอาศัยอยู่ในประเทศไทยไม่ว่าจะเป็นถูกกฎหมาย หรือผิดกฎหมาย รวมถึงการรับอนุญาตให้อยู่ในประเทศไทยนั้นจะต้องขึ้นอยู่กับดุลพินิจของรัฐบาลเป็นผลให้รัฐบาลไทยไม่จำเป็นต้องให้ความคุ้มครอง ที่พักอาศัยหรืออาหารแก่ผู้ลี้ภัยซึ่งถูกจำกัดไม่ให้ออกจากศูนย์พักพิงชั่วคราว ด้วยเหตุนี้ ผู้ลี้ภัยที่อาศัยอยู่ในประเทศไทยมีชีวิตอยู่รอดด้วยการสนับสนุนและให้บริการโดยองค์กรพัฒนาเอกชนต่างๆที่ทำงานในศูนย์พักพิงฯ

เด็กและเยาวชนซึ่งถือว่าเป็นสัดส่วนที่สำคัญของประชากรผู้ลี้ภัยทั้งหมดล้วนประสบกับปัญหาที่ไม่สามารถดำรงชีวิตได้อย่างมั่นคง สงบสุขและปลอดภัยเนื่องจากขาดโอกาสในการพัฒนาแบบองค์รวมในชีวิตวัยเยาว์ ผลกระทบของการมีชีวิตอยู่ในศูนย์พักพิงชั่วคราวผู้ลี้ภัยเป็นระยะเวลายาวนาน ความรุนแรงต่อเด็ก การถูกเลือกปฏิบัติ โอกาสเข้าถึงการศึกษามีจำกัดและความไม่แน่นอนเกี่ยวข้องกับการส่งกลับไปยังประเทศพม่าล้วนแล้วแต่เป็นความจริงอย่างต่อเนื่องซึ่งส่งผลกระทบในแง่ลบแก่เด็กและเยาวชนส่วนใหญ่ในศูนย์พักพิงฯ ในเรื่องของอารมณ์ สังคมและความเป็นอยู่ที่ดี

รายละเอียดโครงการ
เด็กและเยาวชนในศูนย์พักพิงฯ เผชิญกับอุปสรรคในการศึกษาการพัฒนาทางร่างกายและอารมณ์ที่ดีต่อสุขภาพซึ่งเป็นผลมาจากการพลัดพรากจากบ้านเกิดเมืองนอนของตนหรือครอบครัว รวมถึงความท้าทายต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการใช้ชีวิตอยู่ในสถานการณ์ผู้ลี้ภัยอันยืดเยื้อ สถานการณ์ต่างๆของเด็กและเยาวชนนี้ส่งผลให้เกิดความกลัว ความรุนแรงและความไม่แน่นอนอันเป็นเวลานานสถานการณ์ของผู้ลี้ภัยนั้นถูกซ้ำเติมจากข้อเท็จจริงที่ว่าผู้ลี้ภัยไม่ได้รับอนุญาตให้เดินทางออกจากศูนย์พักพิงฯ ซึ่งมีผลต่อการเข้าถึงโอกาสในการทำงานดำรงชีพและบริการพื้นฐานทางสังคมต่างๆคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐานเป็นหนึ่งในสิทธิมนุษยชนและจำเป็นสำหรับเด็กและเยาวชนผู้ลี้ภัยที่จะตามหาความหมายของชีวิต นอกจากนี้กีฬาและการเล่นสามารถให้โอกาสที่จะเอาชนะอุปสรรคต่างๆผ่านการพัฒนาแบบองค์รวมในการรับมือกับความท้าทายเหล่านี้

วัตถุประสงค์
1.ให้บริการด้านกีฬาและกิจกรรมการเล่นอย่างเป็นประจำเพื่อพัฒนาทางร่างกาย อารมณ์และสภาวะสังคมเป็นอยู่ที่ดีของเด็กและเยาวชนผู้ลี้ภัย
2.ให้การสนับสนุนและพัฒนาคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐานแก่นักเรียนในเจ็ดศูนย์พักพิงชั่วคราวตามแนวชายแดนไทย-พม่า
3.อำนวยความสะดวกความคืบหน้าไปสู่การแก้ปัญหาทางการศึกษาแบบยั่งยืนผ่านทางการทำงานร่วมกันของเครือข่ายเพื่อความร่วมมือและการอภิปรายนโยบายในหมู่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง

โครงการกีฬาและกิจกรรมการเล่นเพื่อผู้ลี้ภัยจากประเทศพม่ามีความพยายามที่จะตอบสนองต่ออุปสรรคต่างๆที่มีส่วนในการขัดขวางการพัฒนาแบบองค์รวมต่อเด็กและเยาวชนในศูนย์พักพิงฯโดยการร่วมมืออย่างใกล้ชิดกับคณะกรรมการด้านการศึกษาของชาวกระเหรี่ยงผ่านทางการจัดอบรมต่างๆอาทิอบรมคุณครูปฐมวัยคุณครูประถมศึกษาและคุณครูพละศึกษาโดยใช้คู่มือและหลักสูตรของไร้ท์ทูเพลย์โดยคุณครูได้รับการฝึกฝนพัฒนาทักษะการเรียนรู้เทคนิคที่เด็กเป็นศูนย์กลาง และเรียนรู้กลยุทธ์การปฏิบัติการเพื่อส่งเสริมการพัฒนาแบบองค์รวมของนักเรียนในโรงเรียนและชุมชน เช่นเดียวกับนักเรียนในศูนย์พักพิงฯที่ได้ประโยชน์และเรียนรู้ผ่านกีฬาและการเล่นกิจกรรมเหล่านี้ล้วนสอดคล้องกับผลลัพธ์การเรียนรู้ที่เจาะจงในเรื่องของการส่งเสริมสุขภาพร่างกายอารมณ์และสภาวะสังคมเป็นอยู่ที่ดีรวมถึงประโยชน์จากกิจกรรมการอบรมอาสามัครผู้นำเยาวชนในชุมชนของไร้ท์ทูเพลย์ได้เปิดโอกาสแก่ให้แก่กลุ่มเด็กและเยาวชนที่ไม่สามารถเข้าถึงระบบการศึกษาอย่างเป็นทางการนอกจากนี้โครงการของไร้ท์ทูเพลย์ยังให้ความสำคัญแก่เด็กและเยาวชนที่อยู่ตามลำพังหรือพิการโดยมีการทำงานร่วมกันกับองค์กรพันธมิตรเพื่อจัดแข่งขันกีฬาและกิจกรรมวันเล่นอย่างเป็นประจำ

วันที่เริ่มต้นโครงการ
มิถุนายน พ.ศ. 2545

สถานที่ดำเนินโครงการ
เจ็ดศูนย์พักพิงชั่วคราวผู้ลี้ภัยแนวชายแดนไทย-พม่า ได้แก่ ศูนย์พักพิงถ้ำหิน บ้านต้นยาง นุโพ อุ้มเปี้ยม แม่หล่ะ แม่ละอูน และแม่รามาหลวง

องค์กรภาคี
กระทรวงมหาดไทย
กระทรวงมหาดไทยสังกัดภายใต้รัฐบาลไทย มีหน้าที่รับผิดชอบในเรื่องของความมั่นคง การเข้าไปและรักษาความปลอดภัยในศูนย์พักพิงฯ รวมถึงออกจดหมายอนุญาติอย่างเป็นทางการแก่องค์กรพัฒนาเอกชนที่ทำงานในศูนย์พักพิงฯ ไร้ท์ ทู เพลย์ส่งรายงายเสนอโครงการประจำปีและรายงานกิจกรรมทุกๆ3เดือนแก่กระทรวงมหาดไทย

คณะกรรมการประสานงานการให้บริการแก่บุคคลพลัดถิ่นในประเทศไทย (CCSDPT)
CCSDPTเป็นองค์กรประสานงานสำหรับองค์กรพัฒนาเอกชนที่ให้บริการในศูนย์พักพิงฯองค์กรสมาชิกของ CCSDPTต้องปฏิบัติตามข้อบังคับของกระทรวงมหาดไทยเพื่อที่จะได้รับใบอนุญาตทำงานในศูนย์พักพิงไร้ท์ทูเพลย์ได้เริ่มเป็นสมาชิก CCSDPTตั้งแต่กุมภาพันธ์ ในปีพ.ศ. 2549 รวมถึงการจดทะเบียนองค์กรกับกระทรวงมหาดไทย ที่ผ่านมาไร้ท์ ทู เพลย์ ได้เข้าร่วมประชุมระดับบริหารทุกเดือนรวมถึงเข้าร่วมประชุมเปิดที่กรุงเทพมหานคร และประสานงานกับองค์กรสมาชิกเกี่ยวกับกิจกรรมต่างๆในศูนย์พักพิงฯ