ร่วมบริจาค

คุณมีส่วนช่วยเปลี่ยนแปลงชีวิตของเด็กๆได้
Expand

อาสาสมัคร

คุณสร้างความแตกต่างได้ตั้งแต่วันนี้
Expand


เราร่วมเป็นองค์กรภาคีกับกระทรวงศึกษาธิการเพื่อส่งเสริมการเปลี่ยนแปลงเชิงนโยบาย การพัฒนาหลักสูตร และการอบรมบุคลากรครู รวมทั้งจัดการเรื่องการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตลอดจนความจำเป็นในพัฒนาการของเด็ก งานของเรามุ่งเน้นการพัฒนา 4 ด้าน คือ การศึกษาขั้นพื้นฐานและพัฒนาการเด็ก  การส่งเสริมสุขภาพอนามัยและการป้องกันโรค การแก้ไขความขัดแย้งและการศึกษาเรื่องสันติภาพ และการพัฒนาชุมชน

เราทำงานผ่านกิจกรรมหลัก 3 อย่าง คือ

1. การพัฒนาทรัพยากร
ไร้ท์ ทู เพลย์ ออกแบบและพัฒนาโครงการต่างๆ (รวมทั้งอุปกรณ์ที่ออกแบบมาเป็นพิเศษเพื่อใช้ในกิจกรรมการเรียนรู้) และมีนักการศึกษาผู้เชี่ยวชาญและผู้ฝึกอบรมที่มีประสบการณ์เป็นผู้นำโครงการและหลักสูตรกิจกรรมไปใช้ โดย

  • ส่งเสริมการเรียนรู้จากประสบการณ์จริงและการพัฒนาแบบบูรณาการโดยใช้กีฬา การเล่น เกม และกิจกรรม
  • เน้นวิธีการเรียนรู้โดยการสะท้อน (Reflect) เชื่อมโยง (Connect) และปรับใช้ (Apply)  ซึ่งจะทำให้ผู้เรียนได้ทบทวนประสบการณ์ของตน เชื่อมโยงประสบการณ์เหล่านั้นกับสิ่งที่ได้เรียนรู้ และนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน
  • ส่งเสริมการรวมเด็กที่อาจถูกละเลยด้วยเหตุผลเรื่องเพศ ศาสนา ศักยภาพ ชาติพันธุ์ ทุพพลภาพ หรือพื้นฐานสังคมเข้าไว้ในกิจกรรม

ทรัพยากรโครงการเหล่านี้ยังรวมไปถึงคู่มือสำหรับผู้นำและผู้ฝึกอบรมซึ่งเน้นกระบวนการสอนและการเรียนรู้ เกมและกิจกรรมสำหรับเด็กและเยาวชนอีกด้วย

2. การอบรม
เราจัดการอบรมแบบมีส่วนร่วมผ่านกิจกรรมรูปแบบของไร้ท์ ทู เพลย์ การอบรมถูกออกแบบมาให้สามารถนำไปปฏิบัติได้จริงอย่างเหมาะสม มีปฏิสัมพันธ์ซึ่งกันและกัน ผ่านการสนับสนุนของทีมงานเจ้าหน้าที่ฝึกอบรมและอาสาสมัครในองค์กร

3. การตรวจสอบและประเมินผล
เรารวบรวมและตรวจสอบข้อมูลจากทุกพื้นที่ในโครงการอย่างเป็นระบบ เพื่อพัฒนาการวางแผนโครงการ ทรัพยากร และการดำเนินโครงการต่อไป

เราได้จัดทำคู่มือขึ้นและเผยแพร่ให้ดาวน์โหลดได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย กรุณาคลิ๊กที่รูปด้านล่างเพื่อดาวน์โหลด