ร่วมบริจาค

คุณมีส่วนช่วยเปลี่ยนแปลงชีวิตของเด็กๆได้
Expand

อาสาสมัคร

คุณสร้างความแตกต่างได้ตั้งแต่วันนี้
Expandโครงการของไร้ท์ ทู เพลย์ ใช้กีฬาและการเล่นเป็นเครื่องมือการเรียนรู้ใน 4 ด้านที่สำคัญ ดังนี้

 • เราช่วยให้เด็กเรียนรู้ กิจกรรมของเราส่งเสริมพัฒนาการทางด้ายร่างกาย จิตใจ และสังคม เพื่อสอนแนวคิดที่สำคัญและทักษะชีวิต
 • เราส่งเสริมสุขภาพอนามัย กิจกรรมของเราถูกใช้เพื่อให้ความรู้และขับเคลื่อนชุมชนทั่วประเทศเรื่องสุขภาพ การป้องกันโรค รวมทั้ง เอช ไอ วี เอดส์ ไข้มาลาเรีย และการสร้างภูมิคุ้มกันโรค
 • เราสร้างสันติภาพ กิจกรรมของเราคือเครื่องมือสอนการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งและทักษะการสร้างสันติภาพ การร่วมกิจกรรมของเราจะช่วยฟื้นฟูเด็กและชุมชนที่ได้รับผลกระทบจากสงคราม
 • เราพัฒนาชุมชน เพื่อสร้างความเปลี่ยนแปลงที่ยั่งยืน เราทำงานร่วมกับองค์กรท้องถิ่นโดยให้เจ้าหน้าที่ท้องถิ่นและอาสาสมัครท้องถิ่นและนานาชาติเข้ามามีส่วนร่วมเพื่อสร้างระบบพื้นฐานในชุมชน

ทฤษฏีการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม

เป้าหมายสูงสุดของไร้ท์ ทู เพลย์ คือสนับสนุนการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม ซึ่งเป็นขั้นตอนที่ซับซ้อน มากกว่าแค่ความรู้พื้นฐานและการสร้างความตระหนัก การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมยังต้องการทักษะ และทัศนคติที่จำเป็น เช่น ความเคารพต่อตัวเอง ความอดทนต่อแรงกดดันในกลุ่มเพื่อน การแก้ไขปัญหาความขัดแย้งอย่างสันติ และความสามารถในการแก้ปัญหา วิธีการของไร้ท์ ทู เพลย์ ทำให้มั่นใจได้ว่าทั้งเด็กและชุมชนสามารถนำทักษะที่ได้เรียนรู้ผ่านกิจกรรมของเราไปใช้ปฏิบัติจริงได้ วิธีการนี้คิดขึ้นมาจากความจำเป็นในการพัฒนาเด็กและความเข้าใจในทฤษฏีการเรียนรู้สังคมอย่างแท้จริง

สภาพแวดล้อมที่ส่งเสริม

ไร้ท์ ทู เพลย์ สร้างเสริมศักยภาพให้สมาชิกในชุมชน เพื่อ

 • เป็นที่ปรึกษาและแบบอย่างให้กับเด็กและเยาวชน
 • เพิ่มความตระหนักเรื่องวิธีการสนับสนุนการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม
 • ใช้การเล่นเป็นตัวเชื่อมโยงระหว่างโรงเรียนและองค์กรต่างๆในชุมชน
 • พัฒนาระบบโครงสร้างและนโยบายกีฬา

ปัจจัยสำคัญในการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม

 • การคงสภาพสิ่งแวดล้อมที่ช่วยส่งเสริมการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม แบบอย่างที่ดีจากครอบครัว ผู้ฝึกสอน ครู เพื่อน และทูตนักกีฬา ไร้ท์ ทู เพลย์ มีหน้าที่สำคัญในการช่วยให้คนปรับพฤติกรรมใหม่ที่ดี
 • การพัฒนาทักษะชีวิตที่สำคัญ ทักษะเหล่านี้รวมถึงความสามารถในการจัดการกับความเครียด ความอดทนต่อแรงกดดันจากกลุ่มเพื่อน การสื่อสารอย่างชัดเจน การตัดสินใจ การตั้งเป้าหมาย แรงบันดาลใจและเป็นผู้นำผู้อื่น
 • การทำกิจกรรมซ้ำ ช่วยให้เด็กมีโอกาสฝึกฝนทักษะ ความรู้ และทัศนคติที่จะช่วยเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม
 • การยอมรับทัศนคติที่ดี การมีความเคารพต่อตนเองและความมั่นใจ ความหวังและการมองโลกในแง่ดี มีน้ำใจและเข้าใจความรู้สึกของผู้อื่นช่วยเปลี่ยนพฤติกรรมได้
 • ความรู้เกี่ยวกับประเด็นปัญหาต่างๆ เด็กๆจะได้รับความรู้ข้อเท็จจริงเรื่อง เอช ไอ วี และ เอดส์ การลดพฤติกรรมเสี่ยง รวมทั้งผลจากพฤติกรรมที่ผิด