ร่วมบริจาค

คุณมีส่วนช่วยเปลี่ยนแปลงชีวิตของเด็กๆได้
Expand

อาสาสมัคร

คุณสร้างความแตกต่างได้ตั้งแต่วันนี้
Expandภาพรวมโครงการ
มูลนิธิ ไร้ท์ ทู เพลย์ ประเทศไทย ได้ดำเนินโครงการที่เน้นกีฬาและการเล่นเป็นหลักในโรงเรียนและสถานพินิจรวมถึงศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งยังร่วมเป็นภาคีกับ กระทรวงการศึกษาและกระทรวงยุติธรรม และกลายเป็นที่รู้จักในฐานะผู้นำในการพัฒนาทักษะชีวิตให้กับเด็กและเยาวชนแบบบูรณาการ

โครงการพัฒนาทักษะชีวิต โดยใช้กีฬาและการเล่นในประเทศไทย ดำเนินงานผ่านเครือข่ายองค์กรภาคีในระดับตำบล จังหวัดและระดับประเทศ ขยายขอบข่ายกิจกรรมในโรงเรียนและสถานพินิจฯ เน้นการพัฒนาทักษะชีวิตในระบบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตลอดจนเพิ่มประสิทธิภาพการบำบัดเยาวชนโดยให้โอกาสการเป็นผู้นำในสถานพินิจฯ และศูนย์ฝึกฯ ภายใต้กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน กระทรวงยุติกรรม

นอกจากนี้ มูลนิธิ ไร้ท์ ทู เพลย์ ประเทศไทย เข้าถึงเด็กและเยาวชนเพิ่มมากขึ้นจากการทำงานร่วมกับองค์กรภาคเอกชนที่ทำงานในพื้นที่ที่มีประชากรกลุ่มเสี่ยงอยู่ โครงการนี้จะช่วยสร้างชุมชนให้มีศักยภาพในการร่วมกันพัฒนาทักษะชีวิตให้กับเด็ก เยาวชน และชุมชนอื่นๆต่อไป โครงการพัฒนาทักษะชีวิต เป็นต้นแบบที่กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงยุติธรรม และภาคีอื่นๆสามารถนำไปปรับใช้เพื่อสร้างกิจกรรมกีฬาและหลักสูตรการศึกษาที่ยั่งยืน มีคุณภาพ และเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ซึ่งเป็นประโยชน์กับการศึกษาทั่วประเทศ

หลักการและเหตุผล
เพื่อสร้างสภาพแวดล้อมในการเรียนสำหรับนักเรียนไทยที่จะเพิ่มความสามารถในการสื่อสาร การคิดเชิงวิเคราะห์และมีวิจารณญาณ ทักษะการแก้ไขปัญหา และการนำทักษะชีวิตไปประยุกต์ใช้ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) กระทรวงศึกษาธิการพยายามที่จะใช้วิธีการศึกษาแบบบูรณาการและตั้งเป้าหมายที่จะส่งเสริมการเรียนรู้ทักษะชีวิต โดยตระหนักถึงความจำเป็นในการพัฒนาแนวทางการศึกษา จึงจัดทำหลักสูตรและการอบรมครูโดยผ่านองค์กรภาคี เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ทักษะชีวิต ซึ่งเป็นเรื่องที่ ไร้ท์ ทู เพลย์ มีความเชี่ยวชาญ

แนวทางการพัฒนาทักษะชีวิตในระบบการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ประกาศโดยกระทรวงศึกษาธิการ ระบุทักษะชีวิต 4 กลุ่มหลักและวิธีการดำเนินการ ดังนี้ 1) การตระหนักรู้และเห็นคุณค่าในตนเองและผู้อื่น 2) การคิดวิเคราะห์ ตัดสินใจและแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ 3) การจัดการกับอารมณ์และความเครียด และ 4) การสร้างสัมพันธภาพที่ดีกับผู้อื่น ไร้ท์ ทู เพลย์ได้พัฒนาทรัพยากรให้สอดคล้องกับทักษะชีวิต 4 กลุ่มหลักของสพฐ. เพื่อให้ครูนำกิจกรรมไปใช้ร่วมกับการเรียนการสอนได้โดยง่าย อุปสรรคสำคัญหนึ่งอย่างในการพัฒนาศักยภาพนักเรียนไทยทุกกลุ่มอายุคือขาดแคลนครูที่มีคุณภาพและได้รับการอบรมในการเชื่อมโยงเด็กเข้ากับการศึกษาและพัฒนาทักษะชีวิตและนอกจากนี้ยังขาดทักษะที่จะช่วยให้เกิดการเรียนรู้ที่ยั่งยืน เพื่อนำไปสู่การศึกษาที่มีคุณภาพ

นอกจากนี้ฝ่ายบริหารในศูนย์ฝึกอบรมเยาวชนและสถานพินิจในประเทศไทยก็เริ่มตระหนักถึงความสำคัญของการอบรมเจ้าหน้าที่เพื่อพัฒนาศักยภาพในการเข้าถึงประเด็นปัญหาเยาวชนเช่นกัน การพัฒนาศักยภาพของเจ้าหน้าที่ศูนย์ฝึกอบรมเยาวชนและสถานพินิจเพื่อบำบัดและฟื้นฟูเด็กและเยาวชนที่มีความก้าวร้าว พฤติกรรมที่ต่อต้านให้กลับสู่สภาวะปกติโดยการพัฒนาทักษะทางสังคม อารมณ์ และทักษะชีวิตมีความจำเป็นอย่างยิ่ง โดยเฉพาะในสังคมทั่วไป ที่เยาวชนผู้กระทำผิดกฏหมายมักจะถูกมองว่าเป็นปัญหา ไม่ใช่พลเมืองที่ดีในอนาคต เยาวชนในกรุงเทพฯต้องเจอกับทั้งโอกาสและความเสี่ยงมากมาย โอกาสคือการเข้าถึงการศึกษาขั้นปฐมวัยและระดับมัธยมศึกษา อัตราการรู้หนังสือสูง และเข้าถึงการจ้างงาน ส่วนความเสี่ยงนั้นรวมไปถึงการใช้ชีวิตในสภาพแวดล้อมแบบวัตถุนิยม ยาเสพติด ความรุนแรง และเพศสัมพันธ์โดยปราศจากการได้รับความรู้เรื่องทักษะชีวิตอย่างเหมาะสมที่จะทำให้พวกเขาสามารถดำรงชีวิตอยู่ในสภาพสังคมที่ซับซ้อนในขณะที่กำลังเติบโตเข้าสู่วัยผู้ใหญ่

เป้าหมาย
เพื่อส่งเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชนในโรงเรียนที่คัดเลือก สถานพินิจ และชุมชนรอบข้างโดยการบูรณาการกิจกรรมการเรียนรู้ที่มีกีฬาและการเล่นเป็นหลักและผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง โดยร่วมมือกับกระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงยุติธรรม และองค์กรภาคีอิสระในท้องถิ่น

วัตถุประสงค์
1. เพิ่มทักษะและความรู้ของครู อาสาสมัครชุมชน และองค์กรภาคีในการดำเนินกิจกรรมการศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะชีวิตโดยผ่านการเรียนรู้ที่ใช้กีฬาและการเล่นเป็นหลักและมีผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง
2. พัฒนาการศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะชีวิตผ่านการเรียนรู้ที่ใช้กีฬาและการเล่นเป็นหลักและมีผู้เรียนเป็นศูนย์กลางเพื่อเด็กและเยาวชนในโรงเรียนในภาคใต้ของประเทศไทยและในโรงเรียนที่ได้รับคัดเลือกทั่วประเทศ เพื่อจะเป็น“โรงเรียนต้นแบบด้านการส่งเสริมการพัฒนาทักษะชีวิตผ่านการบูรณาการกิจกรรม”
3. ส่งเสริมกิจกรรมการเรียนรู้ที่ใช้กีฬาและการเล่นเป็นหลัก กิจกรรมเสริมสร้างความเป็นผู้นำและความสามัคคีในหมู่คณะ และเพิ่มการมีส่วนร่วมของชุมชนในศูนย์บำบัดเยาวชนในประเทศไทยที่ได้รับคัดเลือก
4. ส่งเสริมและสนับสนุนวาระระดับชาติที่ให้กิจกรรมการเรียนรู้ที่ใช้กีฬาและการเล่นเป็นหลักเพื่อบูรณาการการเรียนรู้ทักษะชีวิตในการเรียนการสอนในห้องเรียนและกิจกรรมชุมชนอื่นๆ โดยสร้างศักยภาพให้เจ้าหน้าที่ไร้ท์ ทู เพลย์ และองค์กรภาคีอิสระในท้องถิ่น และให้การสนับสนุนเรื่องวิธีการโดยตรง

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ
ณัฐฉวี แวดแมน
ผู้จัดการโครงการพัฒนาทักษะชีวิต
มูลนิธิ ไร้ท์ ทู เพลย์ ประเทศไทย
หมายเลขโทรศัพท์ + 66 (0) 2740 3520 ต่อ 114
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.