ร่วมบริจาค

คุณมีส่วนช่วยเปลี่ยนแปลงชีวิตของเด็กๆได้
Expand

อาสาสมัคร

คุณสร้างความแตกต่างได้ตั้งแต่วันนี้
Expand

มูลนิธิไร้ท์ ทู เพลย์ ประเทศไทย ร่วมกับ มูลนิธิสโมสรฟุตบอลเชลซี ส่งเสริมการพัฒนาทักษะชีวิตผ่านกีฬา

มูลนิธิไร้ท์ ทู เพลย์ ประเทศไทยร่วมกับมูลนิธิสโมสรฟุตบอลเชลซี
จัดกิจกรรมเสริมสร้างทักษะชีวิตผ่านการเล่นกีฬาฟุตบอล

การอบรมการใช้กีฬาเพื่อการพัฒนาทักษะชีวิต ให้กับเจ้าหน้าที่และครู 
ณ สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดสมุทรปราการ

ผู้เข้าร่วมการอบรมทั้งหมดประกอบด้วย ผู้ฝึกสอน 3 ท่านจากสโมสรฟุตบอลเชลซี ผู้ตรวจราชการกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน กระทรวงยุติธรรม ผู้อำนวยการสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดสมุทรปราการ เจ้าหน้าที่จากมูลนิธิไร้ท์ ทู เพลย์ เจ้าหน้าที่จากสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดใกล้เคียง สถานแรกรับ และศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชน รวมทั้งคุณครูจากโรงเรียนวัดอุทัยธารามและโรงเรียนพระยาประเสริฐ 

สมุทรปราการ ประเทศไทย – ในระหว่างวันที่ 1 – 3 ตุลาคม 2557 มูลนิธิไร้ท์ ทู เพลย์ ประเทศไทยจัดการอบรม “การใช้กีฬาเพื่อการพัฒนาทักษะชีวิต” ณ สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดสมุทรปราการ โดยการอบรมดังกล่าวได้จัดขึ้นให้กับเจ้าหน้าที่และครูจำนวน 30 คน ซึ่งผู้เข้าร่วมทั้งหมดมาจากสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน จังหวัดสมุทรปราการ ปทุมธานี ฉะเชิงเทรา รวมถึงเจ้าหน้าที่จากบ้านปราณี บ้านเมตตา บ้านกรุณา บ้านมุทิตา บ้านอุเบกขา ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนชายสิรินทร และคุณครูจากโรงเรียนวัดอุทัยธาราม และโรงเรียนพระยาประเสริฐ โดยการจัดอบรมดังกล่าวได้รับเกียรติจากนายอภิชาติ จารุศิริ ผู้ตรวจราชการกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน กระทรวงยุติธรรม มาเป็นประธานในการเปิดการอบรม ตลอดจนได้รับเกียรติจากผู้ฝึกสอน 3 ท่านจากสโมสรฟุตบอลเชลซี ได้แก่ Mr. David Monk, Mr. Andrew Ottley และ Mr. Chris Woodward มาร่วมเป็นผู้ฝึกสอนในการอบรมครั้งนี้ด้วย การอบรมนี้มีเป้าหมายเพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจและพัฒนาศักยภาพให้กับเจ้าหน้าที่และครู ในด้านการพัฒนาทักษะชีวิตโดยผ่านกีฬาและการเล่น โดยมีวัตถุประสงค์สำคัญ 3 ประการ ได้แก่ 1) เพื่อให้ผู้เข้าร่วมการอบรมฝึกและทดลองใช้เทคนิคในการใช้กีฬาเพื่อการพัฒนา 2) เพื่อให้ผู้เข้าร่วมอบรมเข้าใจความสำคัญของการพัฒนาทักษะชีวิตผ่านกระบวนการใช้กีฬาเพื่อการพัฒนา และ 3) เพื่อให้ผู้เข้าร่วมสามารถตั้งเป้าหมายและวางแผนการดำเนินงานพัฒนาทักษะชีวิตผ่านกีฬาต่อไปได้

ในวันแรกของการอบรม ทางผู้ฝึกสอนจากมูลนิธิสโมสรฟุตบอลเชลซีได้จัดกิจกรรมที่น่าตื่นเต้นและน่าสนใจจำนวน 4 กิจกรรมให้กับผู้เข้าร่วม เพื่อให้ได้เรียนรู้เทคนิคและทักษะของกีฬาฟุตบอล และสร้างความเข้าใจในการสอดแทรกทักษะชีวิตในกิจกรรมกีฬา โดยทักษะชีวิตที่ได้เรียนรู้จากกิจกรรมดังกล่าว ได้แก่ การทำงานเป็นทีม การร่วมมือกัน การมีน้ำใจนักกีฬา การตระหนักถึงตนเองและผู้อื่น ตลอดจนการเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับเด็กและเยาวชน นอกจากนี้ทางผู้ฝึกสอนยังได้นำทั้ง4กิจกรรมข้างต้นไปฝึกให้กับเยาวชนจำนวน 30 คนที่อยู่ในสถานพินิจฯจังหวัดสมุทรปราการโดยตรง โดยกิจกรรมดังกล่าวถือเป็นเครื่องมือหนึ่งในการพัฒนาและฟื้นฟูเยาวชนที่อยู่ในสถานพินิจฯ เพื่อให้กลุ่มเยาวชนเหล่านั้นได้รับการพัฒนาทักษะชีวิตที่จำเป็น และสามารถตัดสินใจและมีชีวิตที่ดีขึ้นหลังจากได้รับการปล่อยตัวในอนาคต ซึ่งจากการจัดกิจกรรมดังกล่าวผู้เข้าร่วมทั้งเจ้าหน้าที่ ครู รวมถึงเยาวชนได้ให้ความสนใจ และตั้งใจฝึกเทคนิคและทักษะต่างๆอย่างสนุกสนาน

มูลนิธิไร้ท์ ทู เพลย์ และมูลนิธิสโมสรฟุตบอลเชลซี

ภายใต้แนวคิดที่เชื่อว่าพลังของกีฬาและการเล่นสามารถเปลี่ยนแปลงชีวิตของเด็กๆได้ มูลนิธิสโมสรฟุตบอลเชลซีและมูลนิธิไร้ท์ ทู เพลย์จึงได้ร่วมเป็นองค์กรภาคีมาเป็นระยะเวลากว่า 8 ปี เพื่อดำเนินงานส่งเสริมการพัฒนาทักษะชีวิตผ่านกีฬา

เสียงจากภาคสนาม

“มูลนิธิไร้ท์ ทู เพลย์ ให้ความรู้และเสริมพลังให้กับเด็กและเยาวชนซึ่งเผชิญปัญหาและความยากลำบากในประเทศไทยผ่านกีฬาและการเล่น เป้าหมายหนึ่งของพวกเรา คือ การพัฒนาเด็กและเยาวชนในสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน โดยสร้างทักษะชีวิตที่จำเป็นเพื่อให้พวกเขาสามารถตัดสินใจและเลือกทางเดินที่ถูกต้องในอนาคต ผมมีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ทางมูลนิธิสโมสรฟุตบอลเชลซีมีความเชื่อเช่นเดียวกับมูลนิธิไร้ท์ ทู เพลย์ ที่เชื่อในพลังของกีฬาและการเล่นที่สามารถเปลี่ยนแปลงชีวิตของเด็กๆได้ และเป็นที่น่าตื่นเต้นที่ทางมูลนิธิสโมสรฟุตบอลเชลซีได้มาจัดกิจกรรมกีฬาเพื่อการพัฒนาในวันนี้ ซึ่งจากกิจกรรมดังกล่าวถือเป็นช่วงเวลาที่แสนพิเศษของผู้เข้าร่วม โดยผู้เข้าร่วมนอกจากจะได้ฝึกทักษะของกีฬาฟุตบอลแล้ว ยังได้เรียนรู้การเล่นอย่างยุติธรรม การทำงานเป็นทีม และความร่วมมือกัน กิจกรรมในครั้งนี้ถือเป็นการร่วมมือกันระหว่างมูลนิธิสโมสรฟุตบอลเชลซี และมูลนิธิไร้ท์ ทู เพลย์ ประเทศไทย ครั้งที่ 4 โดยทางมูลนิธิไร้ท์ ทู เพลย์ ประเทศไทยขอขอบคุณมูลนิธิสโมสรฟุตบอลเชลซีที่ให้การสนับสนุนมาอย่างต่อเนื่อง และพวกเราหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะมีโอกาสได้ร่วมมือกันอีกในอนาคต”

-          เจคอป เมอร์รีย์ ผู้จัดการประจำประเทศ มูลนิธิไร้ท์ ทู เพลย์ ประเทศไทย

รายละเอียดเพิ่มเติม เว็บไซต์  www.righttoplay.or.th

สำหรับข้อมูลและสื่อเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ

สิรี วิโรจนารมย์
เจ้าหน้าที่โครงการพัฒนาทักษะชีวิต
มูลนิธิ ไร้ท์ ทู เพลย์ประเทศไทย
หมายเลขโทรศัพท์ + 66 (0) 2740 3520 ต่อ 117
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

มูลนิธิไร้ท์ ทู เพลย์ ประเทศไทยร่วมกับสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดตรัง และสโมสรตรังเอฟซี จัดกิจกรรม "กีฬาเยาวชนวันสันติภาพโลก"

มูลนิธิ ไร้ท์ ทู เพลย์ ประเทศไทย ร่วมกับสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดตรัง และสโมสรตรังเอฟซี จับมือกันเพื่อสร้างการพัฒนาทักษะชีวิตอย่างเป็นองค์รวม

ฟื้นฟูเยาวชนผู้กระทำผิดกฎหมายผ่านกีฬาและการเล่น
 

5 ผู้แทนจากองค์กร ได้แก่ (จากซ้าย) พันจ่าตรีพงษ์พันธ์ แก้วพิมพ์ ผู้อำนวยการสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดตรัง นายธวัช อุยสุย รองประธานสโมสรตรังเอฟซี นายเจคอบ เมอร์รี่ย์ ผู้จัดการประจำประเทศ มูลนิธิไร้ท์ ทู เพลย์ ประเทศไทย นายมนตรี กิติพงศ์ไพโรจน์ ผู้พิพากษารองหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัว จังหวัดตรัง และนายบุญเลิศ ฮายุกต์ อัยการจังหวัดคดีเยาวชนและครอบครัว จังหวัดตรัง ยืนจับมือเพื่อแสดงสัญญาณความร่วมมือ ในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ

กิจกรรม “กีฬาเยาวชนวันสันติภาพโลก” และพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ 

ตรัง ประเทศไทย – เนื่องในโอกาสวันเยาวชนแห่งชาติ (วันที่ 20 กันยายน) และวันสันติภาพโลก (วันที่ 21 กันยายน) มูลนิธิไร้ท์ ทู เพลย์ ประเทศไทย ร่วมกับสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดตรัง และสโมสรตรังเอฟซี ได้จัดกิจกรรม “กีฬาวันสันติภาพโลก” ขึ้นในเดือนกันยายน ณ สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดตรัง โดยมีวัตถุประสงค์สองประการคือ เพื่อจัดกิจกรรมกีฬาที่สร้างสรรค์ให้แก่เยาวชนที่อยู่ในสถานพินิจฯ และเพื่อลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือของทั้งสามองค์กรดังกล่าว เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาทักษะชีวิตอย่างเป็นองค์รวม โดยใช้กิจกรรมการเรียนรู้ผ่านกีฬาและการเล่นซึ่งสอดแทรกการเสริมสร้างทักษะชีวิต เพื่อฟื้นฟูเด็กและเยาวชนผู้กระทำผิดในจังหวัดตรัง

กิจกรรม “กีฬาเยาวชนวันสันติภาพโลก” เปิดโอกาสให้เยาวชนในสถานพินิจได้แสดงออกทางความสามารถ และฝึกการปฏิสัมพันธ์เชิงบวกกับเจ้าหน้าที่ รวมไปถึงตัวแทนนักเรียนจากโรงเรียนสภาราชินี2 ผ่านกิจกรรมเดินพาเหรด การแสดงเต้นประกอบเพลง และการเล่นกีฬาฟุตซอล รวมทั้งกีฬาพื้นบ้าน โดยในการจัดกิจกรรมดังกล่าว เยาวชนในสถานพินิจฯได้เรียนรู้การสร้างสัมพันธภาพเชิงบวก การมีน้ำใจนักกีฬา การทำงานร่วมกับผู้อื่น และการมีส่วนร่วมในกลุ่ม ซึ่งเป็นรากฐานสำคัญสำหรับเยาวชนในการอยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคม และการก้าวข้ามความยากลำบากและความท้าทายของชีวิตต่อไปในอนาคต

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ได้จัดขึ้นโดยมีพันจ่าตรีพงษ์พันธ์ แก้วพิมพ์ ผู้อำนวยการสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดตรัง นายธวัช อุยสุย รองประธานสโมสรตรังเอฟซี และนายเจคอบ เมอร์รี่ย์ ผู้จัดการประจำประเทศ มูลนิธิไร้ท์ ทู เพลย์ ประเทศไทย เป็นผู้แทนองค์กรในการลงนาม ตลอดจนได้รับเกียรติจากนายมนตรี กิติพงศ์ไพโรจน์ ผู้พิพากษารองหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัว จังหวัดตรัง และนายบุญเลิศ ฮายุกต์ อัยการจังหวัดคดีเยาวชนและครอบครัว จังหวัดตรัง มาร่วมเป็นสักขีพยานในการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือดังกล่าว ซึ่งการร่วมมือในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มพูนความรู้และทักษะในการบูรณาการทักษะชีวิตเข้าสู่การจัดการเรียนรู้ที่มีผู้เรียนเป็นศูนย์กลางและกิจกรรมการเรียนรู้ผ่านกีฬาและการเล่น ให้แก่บุคลากรของสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดตรังและสโมสรตรังเอฟซี อีกทั้งยังมุ่งเน้นการจัดกิจกรรมพัฒนาทักษะชีวิต ผ่านกิจกรรมที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ และกิจกรรมการเรียนรู้ผ่านกีฬาและการเล่นให้แก่เยาวชนในสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดตรังอย่างต่อเนื่อง 

สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดตรัง  สังกัดกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน กระทรวงยุติธรรม  เป็นองค์กรที่มีหน้าที่ในการควบคุม ดูแล แก้ไข บำบัด ฟื้นฟูเด็กและเยาวชนที่เข้าสู่ระบบกระบวนการยุติธรรม  โดยการฝึกอบรม จัดการศึกษา ฝึกวิชาชีพ เสริมสร้างทักษะชีวิต ตามสภาพปัญหา และเตรียมความพร้อมก่อนปล่อยตัว ให้การสงเคราะห์ เพื่อคืนเด็กดีสู่สังคม ตลอดจนพิทักษ์ผู้เยาว์ในคดีครอบครัว

สโมสรตรังเอฟซี เป็นทีมฟุตบอลที่หวังจะสร้างแรงบันดาลใจให้กับทุกคนที่หลงใหลในกีฬาฟุตบอล  โดยผ่าน “วิสัยทัศน์” ที่มองเรื่องการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนในการพัฒนาด้านความเป็นมืออาชีพในกีฬาฟุตบอล สามารถทำประโยชน์ให้เกิดขึ้นต่อสังคมและเยาวชนในจังหวัดตรัง  รวมทั้งการเป็นกองเชียร์ที่สามารถเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของทีมได้อย่างภาคภูมิใจ

มูลนิธิ ไร้ท์ ทู เพลย์ องค์กรสิทธิมนุษยชนนานาชาติด้านการกีฬา ก่อตั้งขึ้นในประเทศแคนาดา มีพันธกิจเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษาของเด็กและเยาวชนผู้ด้อยโอกาสทั่วโลก  ที่ได้รับผลกระทบจากภาวะความยากจน ความขัดแย้ง และโรคภัยไข้เจ็บ  ผ่านการกีฬาและการเล่น มูลนิธิ ไร้ท์ ทู เพลย์ ประเทศไทย ได้รับการจดทะเบียนในปี พ.ศ.2550 โดยให้การช่วยเหลือ เด็กนักเรียน เยาวชนผู้ด้อยโอกาสในสถานพินิจ รวมถึงเด็กและเยาวชนผู้ลี้ภัยเขตชายแดน โดยใช้กีฬาและการเล่นอันเป็นนวัตกรรมและเครื่องมือการเรียนรู้ภายใต้แนวทางแบบองค์รวมเพื่อการศึกษาและการพัฒนาเด็กและเยาวชนอย่างยั่งยืน อีกทั้งได้รับเงินทุนสนับสนุนหลักจากทาง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จำกัด ในการดำเนินโครงการพัฒนาทักษะชีวิต

ปัจจุบันโครงการพัฒนาทักษะชีวิต โดยมูลนิธิ ไร้ท์ ทู เพลย์ ประเทศไทยดำเนินงานร่วมกับ มูลนิธิเพื่อเยาวชนชนบท มูลนิธิรักษ์ไทย มูลนิธิพุทธรักษา องค์การแพลน อินเตอร์เนชั่นแนล รวมทั้งหน่วยสันติภาพสหรัฐอเมริกา เพื่อมุ่งส่งเสริมการศึกษาที่มีคุณภาพผ่านการเรียนรู้เชิงกิจกรรมและการเรียนรู้แบบผู้เรียนเป็นสำคัญ

ในปี พ.ศ. 2556 ทางมูลนิธิฯ ร่วมงานกับ 41 โรงเรียนในเขตจังหวัดตรัง สตูล สงขลา ภูเก็ต กรุงเทพฯ และนครสวรรค์ รวมทั้งบุคลากรครูมากกว่า 500 คนและนักเรียนกว่า 15,000 คน ผ่านกิจกรรมในชั้นเรียนปกติและกิจกรรมพิเศษ

รายละเอียดเพิ่มเติม เว็บไซต์  www.righttoplay.or.th

สำหรับข้อมูลและสื่อเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ

สิรี วิโรจนารมย์
เจ้าหน้าที่โครงการพัฒนาทักษะชีวิต
มูลนิธิไร้ท์ ทู เพลย์ประเทศไทย
หมายเลขโทรศัพท์ + 66 (0) 2740 3520 ต่อ 117
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

มูลนิธิไร้ท์ ทู เพลย์ ประเทศไทยได้จัดเวทีเสวนา“Partners in Life Skills Forum: NEXT STEP FOR LIFE SKILLS EDUCATION ครั้งที่ 2”

องค์กรภาคีพัฒนาทักษะชีวิต ครั้งที่ 2:
ก้าวต่อไปของการพัฒนาทักษะชีวิตเพื่อการศึกษา

เสริมสร้างเครือข่ายองค์กรพัฒนาทักษะชีวิตผ่านการเรียนรู้แบบบูรณาการ

มูลนิธิไร้ท์ ทู เพลย์ ประเทศไทยได้จัดเวทีเสวนา“Partners in Life Skills Forum: NEXT STEP FOR LIFE SKILLS EDUCATION ครั้งที่ 2” โดยได้รับเกียรติจากวิทยาผู้เชี่ยวชาญจำนวน 5 ท่าน ได้แก่ (จากซ้าย) คุณกรรณาภรณ์ สอนสมฤทธิ์ ผู้จัดการโครงการพัฒนาอาชีพและทักษะชีวิตเยาวชน องค์กรแพลน อินเตอร์เนชั่นแนล ดร. รังสรรค์ วิบูลย์อุปถัมภ์ หัวหน้าฝ่ายการศึกษา องค์กรยูนิเซฟประเทศไทย พญ. มธุรดา สุวรรณโพธิ์ ผู้อำนวยการสถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นราชนครินทร์ ดร. ธนิมา เจริญสุข ข้าราชการบำนาญ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ คุณเจคอป เมอร์เรย์ ผู้จัดการประจำประเทศ มูลนิธิไร้ท์ ทู เพลย์ ประเทศไทย และพ.จ.ต. พงษ์พันธ์ แก้วพิมพ์  ผู้อำนวยการสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน จังหวัดตรัง กระทรวงยุติธรรม

กรุงเทพฯ ประเทศไทย – มูลนิธิไร้ท์ ทู เพลย์ ประเทศไทย จัดเวทีเสวนา “Partners in Life Skills Forum: NEXT STEP FOR LIFE SKILLS EDUCATION ครั้งที่ 2” ขึ้นในเดือนสิงหาคม 2557 ณ โรงแรมแกรนด์ สุขุมวิท กรุงเทพฯ โดยได้รับเกียรติจากวิทยากรและผู้เชี่ยวชาญจากองค์การยูนิเซฟ ประเทศไทย กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงยุติธรรม สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นราชนครินทร์ องค์การแพลน อินเตอร์เนชั่นแนล และผู้แทนจากไร้ท์ ทู เพลย์ ประเทศไทย ร่วมอภิปรายและแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ความสำเร็จ และประเด็นปัญหา ตลอดจนหาทางออกและสร้างแนวทางการดำเนินงานร่วมกัน เพื่อสร้างสรรค์การเปลี่ยนแปลงที่ยั่งยืน และเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการพัฒนาทักษะชีวิตผ่านการเรียนรู้แบบบูรณาการให้กับเด็กและเยาวชนในประเทศไทย

 จากเวทีการเสวนาดังกล่าว ผู้เข้าร่วมได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและสร้างจุดมุ่งหมายความรับผิดชอบร่วมกัน 3 ประการเพื่อสนับสนุนการพัฒนาทักษะชีวิตในประเทศไทย โดยอันดับแรกได้เน้นให้ความสำคัญกับการขยายผลการพัฒนาทักษะชีวิตไปยังเด็กและเยาวชนทุกกลุ่มโดยปราศจากการเลือกปฏิบัติ อันดับต่อมาเน้นการสร้างทัศนคติเชิงบวกของผู้อำนวยการและครูในโรงเรียนผู้ซึ่งมีบทบาทสำคัญต่อการสนับสนุนการเรียนรู้ของเด็กและเยาวชนและการพัฒนาทักษะชีวิต และอันดับสุดท้ายเน้นการขยายความร่วมมือในการดำเนินงานระหว่างองค์กรภาคีทั้งระดับสากล องค์กรอิสระในท้องถิ่น และองค์กรภาครัฐ ทั้งนี้เพื่อให้เกิดการพัฒนาทักษะชีวิตที่มีคุณภาพไปยังเด็กและเยาวชนทุกคน

 ปัจจุบันโครงการพัฒนาทักษะชีวิต โดย มูลนิธิ ไร้ท์ ทู เพลย์ ประเทศไทย ดำเนินงานร่วมกับ เช่น มูลนิธิเพื่อเยาวชนชนบท มูลนิธิรักษ์ไทย มูลนิธิพุทธรักษา องค์การแพลน อินเตอร์เนชั่นแนล รวมทั้งหน่วยสันติภาพสหรัฐอเมริกา เพื่อมุ่งส่งเสริมการศึกษาที่มีคุณภาพผ่านการเรียนรู้เชิงกิจกรรมและการเรียนรู้แบบผู้เรียนเป็นสำคัญ

 มูลนิธิ ไร้ท์ ทู เพลย์ ประเทศไทย ดำเนินโครงการพัฒนาทักษะชีวิตมาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี พ.ศ. 2550 ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)   กระทรวงศึกษาธิการ โดยใช้รูปแบบกิจกรรมที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญและการเรียนรู้ผ่านประสบการณ์

 ในปี พ.ศ. 2556 ทางมูลนิธิฯ ร่วมงานกับ 41 โรงเรียนในเขตจังหวัดตรัง สตูล สงขลา ภูเก็ต กรุงเทพฯ และนครสวรรค์ รวมทั้งบุคลากรครูมากกว่า 500 คนและนักเรียนกว่า 15,000 คน ผ่านกิจกรรมในชั้นเรียนปกติและกิจกรรมพิเศษ

 เกี่ยวกับ ไร้ท์ ทู เพลย์

มูลนิธิ ไร้ท์ ทู เพลย์ องค์กรสิทธิมนุษยชนนานาชาติด้านการกีฬา ก่อตั้งขึ้นในประเทศแคนาดา มีพันธกิจเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษาของเด็กและเยาวชนผู้ด้อยโอกาสทั่วโลก  ที่ได้รับผลกระทบจากภาวะความยากจน ความขัดแย้ง และโรคภัยไข้เจ็บ  ผ่านการกีฬาและการเล่น มูลนิธิ ไร้ท์ ทู เพลย์ ประเทศไทย ได้รับการจดทะเบียนในปี พ.ศ.2550 โดยให้การช่วยเหลือ เด็กนักเรียน เยาวชนผู้ด้อยโอกาสในสถานพินิจ รวมถึงเด็กและเยาวชนผู้ลี้ภัยเขตชายแดน โดยใช้กีฬาและการเล่นอันเป็นนวัตกรรมและเครื่องมือการเรียนรู้ภายใต้แนวทางแบบองค์รวมเพื่อการศึกษาและการพัฒนาเด็กและเยาวชนอย่างยั่งยืน อีกทั้งได้รับเงินทุนสนับสนุนหลักจากทาง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จำกัด ในการดำเนินโครงการพัฒนาทักษะชีวิต

 สำหรับข้อมูลและสื่อเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ

สิรี วิโรจนารมย์
เจ้าหน้าที่โครงการพัฒนาทักษะชีวิต
มูลนิธิ ไร้ท์ ทู เพลย์ประเทศไทย
หมายเลขโทรศัพท์ + 66 (0) 2740 3520 ต่อ 117
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

มูลนิธิ ไร้ท์ ทู เพลย์ ประเทศไทย และ บริษัท ไนกี้ (ประเทศไทย) จํากัด จัดกิจกรรมวันเล่นไนกี้เพื่อการพัฒนาทักษะชีวิต

วันเล่นไนกี้เพื่อการพัฒนาทักษะชีวิต

สร้างแรงบันดาลใจ และความคิดสร้างสรรค์ สู่นักกีฬาในตัวเรา


จังหวัดสมุทรปราการ ประเทศไทย – มูลนิธิ ไร้ท์ ทู เพลย์ ประเทศไทยได้รับการสนับสนุนจาก บริษัท ไนกี้ (ประเทศไทย) จํากัด ในการจัดกิจกรรมเพื่อสังคมชื่อว่า “วันเล่นไนกี้เพื่อการพัฒนาทักษะชีวิต: สร้างแรงบันดาลใจและความคิดสร้างสรรค์สู่นักกีฬาในตัวเรา” ณ สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดสมุทรปราการ กิจกรรมในวันนี้ถูกจัดขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์สองประการคือ นอกจากจะมุ่งหวังให้เป็นกิจกรรมกระชับความสัมพันธ์ของพนักงานไนกี้ ยังเป็นกิจกรรมที่ถูกจัดขึ้นเพื่อเป็นการตอบแทนสู่สังคมอีกด้วย

ในวันเล่นไนกี้เพื่อการพัฒนาทักษะชีวิตนั้น มูลนิธิ ไร้ท์ ทู เพลย์ ประเทศไทยและไนกี้มุ่งเน้นที่จะส่งเสริมการสร้างทักษะชีวิตที่จำเป็น คือ การคิดวิเคราะห์ตัดสินใจ การมีน้ำใจนักกีฬา การติดต่อสื่อสาร ความร่วมมือกัน ความเห็นอกเห็นใจในผู้อื่น และการมีส่วนร่วมในกลุ่ม ให้กับเด็กๆกลุ่มเป้าหมายของเราคือ เยาวชนที่กระทำผิดกฎหมายในสถานพินิจ ผ่านกิจกรรมการกีฬาที่สร้างสรรค์หลากหลายในวันงาน ยกตัวอย่างเช่น เกมChinese Checkers ซึ่งเป็นเกมที่ผู้เล่นนอกจากจะได้ฝึกทักษะการส่งต่อลูกบอลแล้ว ยังฝึกทักษะชีวิตในเรื่องของการคิดวิเคราะห์แก้ไขปัญหาร่วมกับเพื่อนในกลุ่มที่มีภูมิหลังแตกต่างกัน หรือ เกมStar Basketball อันเป็นเกมที่เน้นการฝึกเทคนิคในการส่งลูกบาสเก็ตบอลสามแบบ ในขณะเดียวกันก็พัฒนาทักษะชีวิตในเรื่องของการให้ความสนใจและเอาใจใส่กับเพื่อนผู้เล่นคนอื่นๆที่ถูกทำให้แปลกแยกออกไปจากกลุ่ม ก่อนจบกิจกรรม เจ้าหน้าที่ของไนกี้ได้มีส่วนร่วมในการดำเนินกิจกรรมกระบวนการ R-C-A อันเป็นวิธีการเรียนรู้สำคัญของ ไร้ท ทู เพลย์คือการใช้วิธีการเรียนรู้ผ่านประสบการณ์ที่เรียกว่า การสะท้อน เชื่อมโยง และปรับใช้ โดยเจ้าหน้าที่ไนกี้เป็นผู้ถามคำถามเพื่อให้น้องๆเยาวชนถ่ายทอดความรู้สึก สะท้อนประสบการณ์กับความรู้ที่พึ่งได้รับมาจากกิจกรรมการเข้าฐาน และการปรับใช้ความรู้และทักษะในทางที่สร้างสรรค์ต่อไปในอนาคตเมื่อเยาวชนเหล่านี้ถูกปล่อยตัวกลับออกไปสู่สังคม กิจกรรมกระบวนการสนทนา R-C-A มุ่งหวังที่จะสร้างโอกาสอันดีที่จะให้เจ้าหน้าที่ไนกี้และเยาวชนในสถานพินิจได้พูดคุยแลกเปลี่ยนความรู้ที่พวกเขาได้รับ และเมื่อสิ้นสุดกิจกรรม ผู้เข้าร่วมทั้งหมดได้ตระหนักว่าทักษะชีวิต เป็นรากฐานสำคัญสำหรับเยาวชนในการที่พวกเขาจะสามารถก้าวข้ามความยากลำบากและความท้าทายของชีวิต รวมทั้งสามารถที่จะตัดสินใจเรื่องต่างๆในชีวิตได้อย่างถูกต้อง 

กิจกรรมวันเล่นไนกี้ เป็นประสบการณ์ที่สำคัญซึ่งสามารถเปลี่ยนแปลงชีวิตของเด็กและเยาวชนในสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดสมุทรปราการได้ เพราะว่า กิจกรรมนี้เป็นครั้งแรกที่เยาวชนได้มีโอกาสพบปะ พูดคุย เล่นกับพี่ๆเจ้าหน้าที่ไนกี้ซึ่งเป็นบุคลากรภายนอกจากภาคธุรกิจเอกชน ดังนั้น พี่ๆเจ้าหน้าที่ไนกี้จึงเป็นต้นแบบสำหรับพวกเขาสำหรับแนวทางการประกอบอาชีพในอนาคต  มูลนิธิ ไร้ท์ ทู เพลย์ ประเทศไทยเชื่อมั่นว่าการจัดกิจกรรมตอบแทนสังคมให้กับบริษัท ไนกี้ (ประเทศไทย) จํากัดนั้น เป็นวิธีแสดงออกที่สำคัญอีกทางหนึ่งในการแสดงความขอบคุณการสนับสนุนที่ทางไนกี้มอบให้กับทางมูลนิธิ โดยเราต้องการที่จะสร้างความแตกต่าง โดยการให้เจ้าหน้าที่ไนกี้ผู้เป็นหุ้นส่วนสำคัญของเราได้เข้ามามีส่วนร่วม และมีความรู้สึกเป็นเจ้าของในการจัดกิจกรรมเพื่อตอบแทนสู่สังคมในครั้งนี้  กิจกรรมวันเล่นไนกี้เพื่อการพัฒนาทักษะชีวิตยังเป็นโอกาสที่สำคัญยิ่งของบริษัท ไนกี้ (ประเทศไทย) ที่จะเข้าใจงานและกิจกรรมของมูลนิธิ ไร้ท์ ทู เพลย์ ประเทศไทยมากขึ้น ในเรื่องของการใช้กีฬาและการเล่นเป็นเครื่องมือในการพัฒนาทักษะชีวิตที่สำคัญแก่เด็กและเยาวชนทั่วประเทศไทย 

เกี่ยวกับ ไนกี้
บริษัท ไนกี้ จํากัด เป็นบริษัทข้ามชาติสัญชาติอเมริกัน และยังเป็นบริษัทที่เป็นผู้นำทางด้านนวัตกรรมระดับโลกในด้านรองเท้า เครื่องแต่งกาย อุปกรณ์ เครื่องประดับและบริการในแวดวงกีฬา โดยบริษัท ไนกี้ จํากัด มีสำนักงานใหญ่อยู่ที่พอร์ทแลนด์ เมืองบีเวอร์ตัน รัฐโอเรกอน ประเทศสหรัฐอเมริกา บริษัท ไนกี้ จํากัด เป็นผู้จัดจำหน่ายรองเท้า เสื้อผ้ากีฬารายใหญ่ที่สุดของโลก และยังเป็นบริษัทสำคัญในการเป็นผู้ผลิตอุปกรณ์กีฬา โดยในปี พ.ศ. 2555  บริษัท ไนกี้มีพนักงานอยู่ทั่วโลกกว่า 44,000 คน และมีมูลค่าทางการตลาดถึง 10.7 พันล้าน ส่งผลให้บริษัท ไนกี้ จำกัด เป็นแบรนด์ที่มีคุณค่าทางการตลาดสูงสุดในธุรกิจการกีฬา ทั้งนี้ บริษัท ไนกี้มีความเชื่อมั่นในพลังศักยภาพของมนุษย์ที่จะสามารถนำมาใช้เพื่อสร้างความเข้าใจ นวัตกรรม และแรงบันดาลใจได้

เกี่ยวกับ ไร้ท์ ทู เพลย์
ไร้ท์ ทู เพลย์ องค์กรสิทธิมนุษยชนนานาชาติด้านการกีฬา ก่อตั้งขึ้นในประเทศแคนาดา มีพันธกิจเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษาของเด็กและเยาวชนผู้ด้อยโอกาสทั่วโลก  ที่ได้รับผลกระทบจากภาวะความยากจน ความขัดแย้ง และโรคภัยไข้เจ็บ  ผ่านการกีฬาและการเล่น มูลนิธิ ไร้ท์ ทู เพลย์ ประเทศไทย ได้รับการจดทะเบียนในปี พ.ศ.2550 โดยให้การช่วยเหลือ เด็กนักเรียน เยาวชนผู้ด้อยโอกาสในสถานพินิจ รวมถึงเด็กและเยาวชนผู้ลี้ภัยเขตชายแดน โดยใช้กีฬาและการเล่นอันเป็นนวัตกรรมและเครื่องมือการเรียนรู้ภายใต้แนวทางแบบองค์รวมเพื่อการศึกษาและการพัฒนาเด็กและเยาวชนอย่างยั่งยืน อีกทั้งได้รับเงินทุนสนับสนุนหลักจากทาง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จำกัด ในการดำเนินโครงการพัฒนาทักษะชีวิต

สำหรับข้อมูลและสื่อเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ
อนามิการ์ ตั้งสกุลนุรักษ์
เจ้าหน้าที่โครงการพัฒนาทักษะชีวิต
มูลนิธิ ไร้ท์ ทู เพลย์ประเทศไทย
หมายเลขโทรศัพท์ + 66 (0) 2740 3520 ต่อ 117
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.