ร่วมบริจาค

คุณมีส่วนช่วยเปลี่ยนแปลงชีวิตของเด็กๆได้
Expand

อาสาสมัคร

คุณสร้างความแตกต่างได้ตั้งแต่วันนี้
Expand

งานเสวนา "องค์กรภาคีเพื่อการพัฒนาทักษะชีวิต ครั้งที่ 3"

องค์กรภาคีเพื่อการพัฒนาทักษะชีวิต ครั้งที่ 3: ทักษะชีวิตเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน

เสริมสร้างเครือข่ายและรับฟังเสียงสะท้อนจากเด็กและเยาวชนเพื่อการพัฒนาทักษะชีวิต

มูลนิธิไร้ท์ ทู เพลย์ ประเทศไทยได้จัดเวทีเสวนา“การแลกเปลี่ยนความคิดเห็นขององค์กรภาคีในเรื่องทักษะชีวิตเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน” ครั้งที่ 3 โดยได้รับเกียรติจากผู้เชี่ยวชาญในหลายภาคส่วน อาทิ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) กระทรวงศึกษาธิการ กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน กระทรวงยุติธรรม กระทรวงสาธารณสุข ศาลเยาวชนและครอบครัว หน่วยงานภาคประชาสังคม ครู นักเรียน และเยาวชนผู้ได้รับผลประโยชน์ เป็นต้น

กรุงเทพฯ ประเทศไทย – มูลนิธิไร้ท์ ทู เพลย์ ประเทศไทย จัดงานเสวนา “การแลกเปลี่ยนความคิดเห็นขององค์กรภาคีในเรื่องทักษะชีวิตเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน” ครั้งที่ 3 ขึ้นในเดือนพฤศจิกายน 2558 ณ โรงแรมเดอะโฟร์วิงส์ กรุงเทพฯ โดยได้รับเกียรติจากวิทยากรและผู้เชี่ยวชาญจากกระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงยุติธรรม สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นราชนครินทร์ ศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง มูลนิธิรักษ์เด็ก และผู้แทนจากมูลนิธิไร้ท์ ทู เพลย์ ประเทศไทย ร่วมอภิปรายและแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ความสำเร็จ และความท้าทาย ตลอดจนร่วมกันเสนอทางออกและสร้างแนวทางการดำเนินงานร่วมกัน เพื่อสร้างสรรค์การเปลี่ยนแปลงที่ยั่งยืน และเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการพัฒนาทักษะชีวิตผ่านการเรียนรู้แบบบูรณาการให้กับเด็กและเยาวชนในประเทศไทย

ในการเสวนาดังกล่าว เด็กนักเรียนจากโรงเรียนและเยาวชนจากสถานพินิจฯและศูนย์ฝึกฯจากพื้นที่ภายใต้การดำเนินงานโครงการพัฒนาทักษะชีวิต ได้มีส่วนร่วมในการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ในเรื่องความสำคัญ ผลลัพธ์ และความคาดหวังของการพัฒนาทักษะชีวิตที่เกิดขึ้นในประเทศไทย ซึ่งความคิดเห็นดังกล่าวนั้นเป็นอีกหนึ่งมุมมองที่สำคัญจากผู้ได้รับผลประโยชน์โดยตรงที่จะสะท้อนไปถึง “ผู้ใหญ่” เพื่อให้เกิดความยั่งยืนในการพัฒนาทักษะชีวิตในประเทศไทย นอกจากนี้เด็กและเยาวชนดังกล่าวได้มีโอกาสในการแสดงออกถึงทักษะความเป็นผู้นำ ทักษะในการวางแผน ทักษะในการทำงานเป็นทีม และทักษะการสื่อสารผ่านการนำเสนอกิจกรรมเพื่อการพัฒนาทักษะชีวิตในการแสดงนิทรรศการในช่วงบ่ายของวันเดียวกัน ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวเป็นกิจกรรมที่เด็กและเยาวชนได้ดำเนินงานจริงในโรงเรียน สถานพินิจฯและศูนย์ฝึกฯ

ปัจจุบันโครงการพัฒนาทักษะชีวิต โดย มูลนิธิ ไร้ท์ ทู เพลย์ ประเทศไทย ดำเนินงานร่วมกับหลายภาคส่วน เช่น องค์การแพลน อินเตอร์เนชั่นแนล อิงค์ ประเทศไทย องค์การเฟรนด์ อินเตอร์เนชั่นแนล ประเทศไทย หน่วยสันติภาพสหรัฐอเมริกา และโรงเรียนธรรมจารินีวิทยา เพื่อมุ่งส่งเสริมการศึกษาที่มีคุณภาพผ่านการเรียนรู้เชิงกิจกรรมและการเรียนรู้แบบผู้เรียนเป็นสำคัญ

มูลนิธิ ไร้ท์ ทู เพลย์ ประเทศไทย ดำเนินโครงการพัฒนาทักษะชีวิตมาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี พ.ศ. 2550 ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) กระทรวงศึกษาธิการ โดยใช้รูปแบบกิจกรรมที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญและการเรียนรู้ผ่านประสบการณ์

ในปี พ.ศ. 2557 ทางมูลนิธิฯ ร่วมงานกับ 40 โรงเรียนในเขตจังหวัดตรัง สตูล สงขลา ภูเก็ต กรุงเทพฯ และนครสวรรค์ รวมทั้งบุคลากรครูมากกว่า 500 คนและนักเรียนกว่า 15,000 คน ผ่านกิจกรรมในชั้นเรียนปกติและกิจกรรมพิเศษ

เกี่ยวกับ ไร้ท์ ทู เพลย์

มูลนิธิ ไร้ท์ ทู เพลย์ องค์กรสิทธิมนุษยชนนานาชาติด้านการกีฬา ก่อตั้งขึ้นในประเทศแคนาดา มีพันธกิจเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษาของเด็กและเยาวชนผู้ด้อยโอกาสทั่วโลก  ที่ได้รับผลกระทบจากภาวะความยากจน ความขัดแย้ง และโรคภัยไข้เจ็บ  ผ่านการกีฬาและการเล่น มูลนิธิ ไร้ท์ ทู เพลย์ ประเทศไทย ได้รับการจดทะเบียนในปี พ.ศ.2550 โดยให้การช่วยเหลือ เด็กนักเรียน เยาวชนผู้ด้อยโอกาสในสถานพินิจ รวมถึงเด็กและเยาวชนผู้ลี้ภัยเขตชายแดน โดยใช้กีฬาและการเล่นอันเป็นนวัตกรรมและเครื่องมือการเรียนรู้ภายใต้แนวทางแบบองค์รวมเพื่อการศึกษาและการพัฒนาเด็กและเยาวชนอย่างยั่งยืน อีกทั้งได้รับเงินทุนสนับสนุนหลักจากทาง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จำกัด ในการดำเนินโครงการพัฒนาทักษะชีวิต

รายละเอียดเพิ่มเติม เว็บไซต์  www.righttoplay.or.th

สำหรับข้อมูลและสื่อเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ

สิรี วิโรจนารมย์

ผู้ช่วยผู้จัดการโครงการพัฒนาทักษะชีวิต

มูลนิธิ ไร้ท์ ทู เพลย์ประเทศไทย

หมายเลขโทรศัพท์ + 66 (0) 2740 3520 ต่อ 117
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ประกาศรับสมัครทีมผลิตสื่อวิดีโอ (Video Production Team)

มูลนิธิไร้ท์ ทู เพลย์ ประเทศไทย ในความร่วมมือกับองค์การยูนิเซฟและกระทรวงศึกษาธิการ จะจัดจ้างบริษัทผลิตสื่อที่มีคุณภาพและมีประสิทธิภาพ เพื่อถ่ายทำ บันทึกวิดีโอ และผลิตสื่อกิจกรรมการเรียนการสอนจำนวน 50 กิจกรรม

หมดเขตรับสมัครวันที่ 30 มกราคม 2558 – ผู้สมัครที่ได้รับการคัดเลือกจะต้องส่งเอกสารใบเสนอราคาอย่างเป็นทางการ
อ่านเพิ่มเติม

วัตถุประสงค์โครงการ

“ฉันคือครูแห่งศตวรรษที่21”

ผลการดำเนินงานโครงการ:    เพื่อส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพครูในการจัดการเรียนการสอนแห่งศตวรรษที่ 21 เพื่อการบูรณาการทักษะ                                                ชีวิตให้กับเด็กนักเรียนในชั้นเรียน

ผลลัพธ์โครงการ:                  เพื่อพัฒนาทักษะให้กับครู เพื่อส่งเสริมการศึกษาเพื่อการพัฒนาทักษะชีวิต

                                           เพื่อปรับทัศนะคติเชิงบวกในการบูรณาการทักษะชีวิตในชั้นเรียน

                                           เพื่อเพิ่มความรู้ด้านการศึกษาเพื่อการพัฒนาทักษะชีวิต

ผลผลิตโครงการ:                  เพื่อผลิตวิดีโอการจัดกระบวนการการเรียนการสอนเพื่อการพัฒนาทักษะชีวิตในศตวรรษที่ 21

                                           เพื่อผลิตคู่มือการจัดกระบวนการการเรียนการสอนเพื่อการพัฒนาทักษะชีวิต

กิจกรรมการเรียนการสอนจำนวน 50 กิจกรรมจะได้รับการถ่ายทำโดยช่างภาพมืออาชีพที่ได้รับการเซ็นสัญญา (ภายใต้การควบคุมการผลิตโดยทีมงานไร้ท์ ทู เพลย์) และคลิปวิดีโอดังกล่าวจะได้รับการบันทึกอยู่ในคู่มือการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน (e-book) โดย 50 กิจกรรมการเรียนการสอนดังกล่าวจะได้รับการคัดเลือกจากครูใน 84 โรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการ จาก 4 ภูมิภาคทั่วประเทศไทย


ประกาศรับสมัคร สำหรับคุณครูที่สนใจ

“ฉันคือครูแห่งศตวรรษที่ 21”

สำหรับคุณครูที่สนใจ ร่วมส่งและนำเสนอคลิปวิดีโอแสดงการจัดกระบวนการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาทักษะชีวิตแห่งศตวรรษที่ 21 ที่เน้น“ผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง”

มูลนิธิไร้ท์ ทู เพลย์ ประเทศไทย องค์การยูนิเซฟ ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ ต้องการคัดเลือกต้นแบบการจัดกระบวนการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะชีวิตแห่งศตวรรษที่ 21 ในโรงเรียน โดยกิจกรรมการเรียนการสอนที่ได้รับการคัดเลือก พร้อมทั้งแผนการสอนและคลิปวิดีโอ จะได้รับการพัฒนาและถ่ายทำการจัดกระบวนการเรียนการสอนดังกล่าวโดยทีมงานมืออาชีพ ซึ่งวิดีโอนั้นจะได้รับการบันทึกอยู่ในคู่มือการพัฒนาทักษะชีวิตแห่งศตวรรษที่ 21 และจะได้รับการเผยแพร่ให้กับครูทั่วประเทศไทย เพื่อเป็นกิจกรรมต้นแบบของการจัดการเรียนการสอนแห่งศตวรรษที่ 21 เพื่อพัฒนาทักษะชีวิตและนำไปสู่การปฏิบัติ การจัดทำคู่มือพัฒนาทักษะชีวิตแห่งศตวรรษที่ 21 มีเป้าหมายเพื่อเสริมสร้างศักยภาพให้แก่ครูในฐานะผู้มีบทบาทหลักในการจัดกระบวนการการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง และบูรณาการการพัฒนาทักษะชีวิตในระบบการศึกษาของประเทศไทย
อ่านเพิ่มเติม

การแข่งขันกีฬาสร้างสัมพันธภาพประจำปี ครั้งที่ 8 

ตาก ประเทศไทย
- มูลนิธิไร้ท์ ทู เพลย์ ประเทศไทย จัดกิจกรรมกีฬาสร้างสัมพันธภาพประจำปี ครั้งที่8 ณ อำเภอ อุ้มผาง จังหวัดตาก ในวันที่ 22 พฤศจิกายน 2557 ซึ่งตรงกับวันเด็กสากลและวันครบรอบ 25 ปี อนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็กแห่งสหประชาชาติ (UNCRC) โดยได้รับเกียรติจากผู้แทนจากกระทรวงศึกษาธิการและกระทรวงมหาดไทยเข้าร่วมในพิธีเปิดและพิธีปิดการแข่งขันดังกล่าว

กิจกรรมกีฬาประจำปีครั้งนี้ ได้จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างสัมพันธภาพระหว่างชุมชนคนไทยและค่ายผู้อพยพ ตลอดจนเพื่อสร้างความสัมพันธ์และส่งเสริมบทบาทความเท่าเทียมกันทางเพศให้กับ “นักกีฬาตัวน้อย” กว่า 400 คน ซึ่งเป็นเด็กๆจากค่ายผู้อพยพนุโปและอุ้มเปี้ยม และเด็กนักเรียนไทยจากโรงเรียนอุ้มผางวิทยาคม โดยเด็กๆได้เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาฟุตบอล วอลเลย์บอล และตระกร้อ