ร่วมบริจาค

คุณมีส่วนช่วยเปลี่ยนแปลงชีวิตของเด็กๆได้
Expand

อาสาสมัคร

คุณสร้างความแตกต่างได้ตั้งแต่วันนี้
Expand

มูลนิธิ ไร้ท์ ทู เพลย์ ประเทศไทย รับมอบโล่เกียรติยศ กระทรวงยุติธรรม เนื่องในงาน “กรมพินิจฯ 60 ปี สร้างเยาวชนดีคืนสู่สังคม”

กรุงเทพฯ ประเทศไทย – มูลนิธิ ไร้ท์ ทู เพลย์ ประเทศไทย ในฐานะองค์กรพัฒนาเอกชนสากล ที่ดำเนินโครงการพัฒนาทักษะชีวิต ร่วมกับกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน กระทรวงยุติธรรม ผ่านกิจกรรมกีฬาและการเล่นกับเยาวชนที่กระทำผิดกฏหมายกว่า 500 คน ในสถานพินิจฯ รวมถึงศูนย์ฝึกฯ 4 แห่งในจังหวัดตรัง สมุทรปราการ และนครปฐม ตั้งแต่ปี 2554 ได้รับการพิจารณาเข้ารับมอบโล่เกียรติยศ จาก พล.ต.อ.ประชา พรหมนอก รมว.กระทรวงยุติธรรม เนื่องในงาน “กรมพินิจฯ 60 ปี สร้างเยาวชนดีคืนสู่สังคม” เมื่อวันที่ 7 มี.ค. 56 ที่ผ่านมา ณ ลานอเนกประสงค์ ชั้น 2 ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ (อาคารเอ) ถนนแจ้งวัฒนะ

มูลนิธิ ไร้ท์ ทู เพลย์ ประเทศไทย ดำเนินงาน 2 โครงการ ประกอบด้วย โครงการพัฒนาทักษะชีวิต ที่เน้นกีฬาและการเล่นเป็นเครื่องมือการเรียนรู้อย่างสร้างสรรค์ ภายใต้แนวทางการศึกษาและการพัฒนาทักษะชีวิตแบบองค์รวมเพื่อการพัฒนาและการศึกษาของเด็กและเยาวชน ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) กระทรวงศึกษาธิการ นอกจากนี้ยังดำเนิน โครงการค่ายผู้ลี้ภัยเขตชายแดน กับเยาวชนที่อาศัยอยู่ในศูนย์พักพิงผู้อพยพไทย-พม่า ผ่านกิจกรรมกีฬาและการเล่นเพื่อให้เด็กและเยาวชนในสภาพแวดล้อมที่ไม่มั่นคง มีแรงจูงใจที่จะศึกษาในโรงเรียน ถึงแม้จะมีสภาพแวดล้อมจำกัด

สำหรับข้อมูลและสื่อเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ
ชนัญญู หมวดมณี 
เจ้าหน้าที่โครงการพัฒนาทักษะชีวิต
มูลนิธิ ไร้ท์ ทู เพลย์ประเทศไทย 
หมายเลขโทรศัพท์ + 66 (0) 2740 3520 ต่อ 117
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

มูลนิธิ ไร้ท์ ทู เพลย์ ประเทศไทย และ มูลนิธิพุทธรักษา ร่วมมือพัฒนาทักษะชีวิตสำหรับเด็กและเยาวชนผู้ด้อยโอกาสผ่านกิจกรรมการเล่นกรุงเทพฯ ประเทศไทย – มูลนิธิ ไร้ท์ ทู เพลย์ ประเทศไทย และมูลนิธิพุทธรักษาภายใต้การดูแลของกลุ่มบริษัทดีที ได้ลงนามบันทึกความร่วมมือการพัฒนาเด็กและเยาวชนผู้ด้อยโอกาส ดำเนินโครงการพัฒนาทักษะชีวิตผ่านการเรียนรู้แบบบูรณาการด้วยการเล่น ณ โรงเรียนวัดสระแก้ว จังหวัดอ่างทอง และโรงเรียนธรรมจารินีวิทยา จังหวัดราชบุรี โดยโรงเรียนทั้งสองได้รับการสนับสนุนและดูแลจากทางมูลนิธิพุทธรักษา การร่วมมือในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาทักษะ ความรู้ ความสามารถของบุคลากรโรงเรียน ในการบูรณาการทักษะชีวิตเข้าสู่การจัดการเรียนรู้ในห้องเรียนโดยเน้นกระบวนการเรียนการสอนแบบผู้เรียนเป็นสำคัญ ผ่านกิจกรรมเกมและการเล่น นอกจากนี้กลุ่มเด็กและเยาวชนยังมีโอกาสพัฒนาทักษะชีวิตในด้านต่างๆ เช่น การตระหนักรู้และเห็นคุณค่าในตนเองและผู้อื่น การคิดวิเคราะห์  ตัดสินใจ  และแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์  การจัดการกับอารมณ์และความเครียด  ตลอดจน การสร้างสัมพันธภาพที่ดีกับผู้อื่น

พิธีลงนามบันทึกความร่วมมือการพัฒนาเด็กและเยาวชนผู้ด้อยโอกาส ได้จัดขึ้นในวันอังคารที่ 27 พฤศจิกายน 2555 เวลา 15.30 น. ณ มูลนิธิพุทธรักษา 695 ซอยสุขุมวิท 50 ถนนสุขุมวิท แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร โดย คุณวิสิษฐ์ มาลัยศิริรัตน์ ประธานกรรมการมูลนิธิพุทธรักษา และ คุณไมเคิล อัลแบร์ ผู้จัดการมูลนิธิ ไร้ท์ ทู เพลย์ ประเทศไทย

มูลนิธิ ไร้ท์ ทู เพลย์ องค์กรสิทธิมนุษยชนนานาชาติด้านการกีฬา ก่อตั้งขึ้นในประเทศแคนาดา มีพันธกิจเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษาของเด็กและเยาวชนผู้ด้อยโอกาสทั่วโลก  ที่ได้รับผลกระทบจากภาวะความยากจน ความขัดแย้ง และโรคภัยไข้เจ็บ  ผ่านการกีฬาและการเล่น มูลนิธิ ไร้ท์ ทู เพลย์ ประเทศไทย ได้รับการจดทะเบียนในปี พ.ศ.2550 ทำงานอย่างใกล้ชิดกับสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) กระทรวงศึกษาธิการ เพื่อขับเคลื่อนการบูรณาการทักษะชีวิตเข้าสู่หลักสูตรการศึกษาของชาติ รวมถึงโรงเรียนทั่วประเทศ โดยให้การช่วยเหลือ เด็กนักเรียน เยาวชนผู้ด้อยโอกาสในสถานพินิจ รวมถึงเด็กและเยาวชนผู้ลี้ภัยเขตชายแดน โดยใช้กีฬาและการเล่นอันเป็นนวัตกรรมและเครื่องมือการเรียนรู้ภายใต้แนวทางแบบองค์รวมเพื่อการศึกษาและการพัฒนาเด็กและเยาวชนอย่างยั่งยืน อีกทั้งได้รับเงินทุนสนับสนุนหลักจากทาง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จำกัด ในการดำเนินโครงการพัฒนาทักษะชีวิต

มูลนิธิพุทธรักษา ภายใต้การดูแลของกลุ่มบริษัทดีที เริ่มงานช่วยเหลือสังคมตั้งแต่ปี พ.ศ. 2542 ตามเจตนารมของกลุ่มบริษัทดีที ที่มีแนวทางในการดำเนินธุรกิจที่มิได้มุ่งหวังผลกำไรแต่เพียงด้านเดียว แต่ยังตระหนักถึงความสำคัญที่ธุรกิจจะต้องช่วยให้สังคมดีขึ้นด้วย มูลนิธิฯมุ่งเน้นช่วยเหลือเด็กและเยาวชนผู้ด้อยโอกาสผ่านองค์กรและสถานสงเคราะห์เด็กที่มีการดำเนินงานอยู่แล้ว เช่น วัดสระแก้ว และโรงเรียนธรรมจารินีวิทยา โดยให้การสนับสนุนในด้านต่างๆ พัฒนาการศึกษาและคุณภาพชีวิตในทุกด้าน รวมทั้งส่งเสริมการศึกษาพระพุทธศาสนาของสามเณร สร้างและบูรณะศาสนาสถาน

สำหรับข้อมูลและสื่อเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ 
ชนัญญู หมวดมณี
เจ้าหน้าที่โครงการพัฒนาทักษะชีวิต
มูลนิธิ ไร้ท์ ทู เพลย์ ประเทศไทย
หมายเลขโทรศัพท์ + 66 (0) 2740 3520 ต่อ 117
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.