ร่วมบริจาค

คุณมีส่วนช่วยเปลี่ยนแปลงชีวิตของเด็กๆได้
Expand

อาสาสมัคร

คุณสร้างความแตกต่างได้ตั้งแต่วันนี้
Expand

ความร่วมมือกันระหว่างมูลนิธิ ไร้ท์ ทู เพลย์ ประเทศไทย และ มูลนิธิพุทธรักษา เพื่อส่งเสริมการพัฒนาทักษะชีวิต และประเด็นการคุ้มครองเด็กพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ
 

กรุงเทพฯ ประเทศไทย - มูลนิธิ ไร้ท์ ทู เพลย์ ประเทศไทย และมูลนิธิพุทธรักษาภายใต้การดูแลของกลุ่มบริษัทดีที  ได้ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือเป็นครั้งที่สอง เพื่อเป็นการต่อยอดความเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ร่วมมือกันพัฒนาโครงการทักษะชีวิต การคุ้มครองเด็ก ความรู้ในเรื่องสิทธิเด็ก และการส่งเสริมทักษะความเป็นผู้นำให้กับเยาวชนผู้ด้อยโอกาส ณ โรงเรียนวัดสระแก้ว จังหวัดอ่างทอง และโรงเรียนธรรมจารินีวิทยา จังหวัดราชบุรี โดยในตลอดหลายปีที่ผ่านมานั้น โรงเรียนทั้งสองได้รับการสนับสนุนและดูแลจากทางมูลนิธิพุทธรักษา

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือได้จัดขึ้นณ มูลนิธิพุทธรักษา กรุงเทพมหานคร โดย นายวิสิษฐ์ มาลัยศิริรัตน์ รองประธานกรรมการมูลนิธิพุทธรักษา และ มร.เจคอบ เมอร์เรย์ ผู้จัดการมูลนิธิ ไร้ท์ ทู เพลย์ ประเทศไทยเป็นผู้แทนองค์กรในการลงนาม ซึ่งการร่วมมือในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มพูนความรู้และความเข้าใจในเรื่องความสำคัญของการคุ้มครองเด็ก และสิทธิเด็กให้แก่คุณครู อีกทั้งยังมุ่งเน้นพัฒนาทักษะ ความรู้ ความสามารถของคุณครูผู้สอน ในการบูรณาการทักษะชีวิตเข้าสู่การจัดการเรียนรู้ในห้องเรียนโดยเน้นกระบวนการเรียนการสอนแบบมุ่งเน้นผู้เรียนผ่านกิจกรรมการเล่น ในขณะเดียวกัน กลุ่มเด็กและเยาวชนในกลุ่มเป้าหมาย จะมีโอกาสพัฒนาทักษะชีวิต และทักษะความเป็นผู้นำของตนเองผ่านการฝึกอบรม กิจกรรมวันเล่น และค่ายทักษะชีวิตภาษาอังกฤษ

มูลนิธิพุทธรักษา เป็นองค์กรที่เริ่มงานอุทิศความช่วยเหลือให้แก่เด็กและเยาวชนผู้ด้อยโอกาส ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2542 ตามเจตนารมของคุณ ทิพาภรณ์ เจียรวนนท์ ผู้บริหารกลุ่มบริษัทดีที โดยให้การสนับสนุนในด้านต่างๆ ทั้งพัฒนาการศึกษาและคุณภาพชีวิตในทุกด้าน รวมทั้งส่งเสริมการศึกษาพระพุทธศาสนาของสามเณร สร้างและบูรณะศาสนาสถาน เพราะว่าทางมูลนิธิพุทธรักษามุ่งหวังให้เด็กทุกคนเติบโตทั้งทางสติปัญญาและศีลธรรม เพื่อที่ในอนาคต เด็กๆเหล่านี้จะสามารถใช้ชีวิตได้อย่างมั่นคง อีกทั้งยังนำความรู้ ความสามารถของตนเองไปสร้างอนาคตให้กับสังคมไทย

ไร้ท์ ทู เพลย์ องค์กรสิทธิมนุษยชนนานาชาติด้านการกีฬา ก่อตั้งขึ้นในประเทศแคนาดา มีพันธกิจเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษาของเด็กและเยาวชนผู้ด้อยโอกาสทั่วโลก  ที่ได้รับผลกระทบจากภาวะความยากจน ความขัดแย้ง และโรคภัยไข้เจ็บ  ผ่านการกีฬาและการเล่น มูลนิธิ ไร้ท์ ทู เพลย์ ประเทศไทย ได้รับการจดทะเบียนในปี พ.ศ.2550 โดยให้การช่วยเหลือ เด็กนักเรียน เยาวชนผู้ด้อยโอกาสในสถานพินิจ รวมถึงเด็กและเยาวชนผู้ลี้ภัยเขตชายแดน โดยใช้กีฬาและการเล่นอันเป็นนวัตกรรมและเครื่องมือการเรียนรู้ภายใต้แนวทางแบบองค์รวมเพื่อการศึกษาและการพัฒนาเด็กและเยาวชนอย่างยั่งยืน อีกทั้งได้รับเงินทุนสนับสนุนหลักจากทาง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จำกัด ในการดำเนินโครงการพัฒนาทักษะชีวิต

สำหรับข้อมูลและสื่อเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ
อนามิการ์ ตั้งสกุลนุรักษ์
เจ้าหน้าที่โครงการพัฒนาทักษะชีวิต
มูลนิธิ ไร้ท์ ทู เพลย์ประเทศไทย
หมายเลขโทรศัพท์ + 66 (0) 2740 3520 ต่อ 117
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

มูลนิธิ ไร้ท์ ทู เพลย์ ประเทศไทย จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ เพื่อพัฒนาการประเมินทักษะชีวิตของผู้เรียนในประเทศไทย


กรุงเทพฯ ประเทศไทย (วันที่ 17-18 มีนาคม พ.ศ. 2557)
– มูลนิธิ ไร้ท์ ทู เพลย์ ประเทศไทย ในฐานะผู้นำในการใช้กีฬาและกิจกรรมการเล่น เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ทักษะชีวิตให้กับเด็กๆในประเทศไทย ได้จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่องการประเมินทักษะชีวิตของผู้เรียน ณ โรงแรมโฟร์วิง กรุงเทพฯ โดยการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่องการประเมินทักษะชีวิตของผู้เรียนในครั้งนี้ มูลนิธิไร้ท์ ทู เพลย์ ประเทศไทยต้องการที่จะยกระดับการประเมินหลักสูตรพัฒนาทักษะชีวิตสำหรับเด็กไทย อีกทั้งยังเป็นการหาข้อคิดเห็นจากผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านการวัดและประเมินผลจากกระทรวงศึกษาธิการ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน(สพฐ.) และ สมาพันธ์ครูประถมศึกษาแห่งออนตาริโอ ประเทศแคนาดาอีกด้วย

มูลนิธิไร้ท์ ทู เพลย์ ประเทศไทยได้ทำงานร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)กระทรวงศึกษาธิการ ในการพัฒนา และดำเนินงานหลักสูตรการพัฒนาทักษะชีวิต มาเป็นระยะเวลายาวนานตั้งแต่ปี พ.ศ. 2549 โดยมีวิธีการเรียนรู้สำคัญของ ไร้ท์  ทู เพลย์ คือการใช้วิธีเรียนรู้ผ่านประสบการณ์ที่เรียกว่า กระบวนการอาร์ซีเอ คือการสะท้อน เชื่อมโยง และปรับใช้  โดย สพฐ. ยอมรับและบรรจุกระบวนการอาร์ซีเอดังกล่าวไว้ในหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานของประเทศไทย

การจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่องการประเมินทักษะชีวิตของผู้เรียนในครั้งนี้ เราได้รับความร่วมมือจากแขกผู้มีเกียรติหลายหน่วยงาน ไม่ว่าจะเป็นบุคลากรจากสมาพันธ์ครูประถมศึกษาแห่งออนตาริโอ ประเทศแคนาดา นักวิชาการจากกระทรวงศึกษาธิการ ตัวแทนจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา และคุณครูจากทั่วทุกภูมิภาคในประเทศไทย

คุณอุบลวรรณ แสนมหายักษ์ ข้าราชการบำนาญผู้เชี่ยวชาญทางด้านการศึกษาและทีมงาน เป็นผู้ดำเนินรายการหลักในการประชุมครั้งนี้ โดยมีผู้เชี่ยวชาญทางด้านการศึกษา และผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านการวัดและประเมินผลคอยให้คำแนะนำและความคิดเห็นที่เป็นประโยชน์ คือ นายธัญญา เรืองแก้ว ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาและส่งเสริมการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ นายประชา อ่อนรักษา นักวิชาการศึกษาชำนาญการ ดร.สายพันธุ์ ศรีพงษ์พันธุ์กุล นักวิชาการชำนาญการพิเศษ ศูนย์เฉพาะกิจคุ้มครองและช่วยเหลือเด็กนักเรียน ดร. เจเน็ท มิลเลอร์ แกรนท์ ผู้บริหารจากสมาพันธ์ครูประถมศึกษาแห่งออนตาริโอ้ ประเทศแคนาดา รวมถึงศึกษานิเทศน์ ผู้อำนวยการ และคุณครูจากโรงเรียนอีกด้วย

โดยในการประชุมเชิงปฏิบัติการครั้งนี้ มุ่งเน้นไปที่การร่วมแสดงข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์จากผู้เชี่ยวชาญ เพื่อที่จะปรับปรุงและพัฒนา “เครื่องมือการประเมินทักษะชีวิต” ให้มีประสิทธิภาพและง่ายต่อการใช้สำหรับคุณครู เพื่อนำไปใช้ทดลองกับนักเรียนในโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการต่อไป

ในปัจจุบัน มูลนิธิ ไร้ท์ ทู เพลย์ ประเทศไทยดำเนินโครงการพัฒนาทักษะชีวิต ในโรงเรียน 41 แห่ง ในจังหวัดตรัง สตูล สงขลา ภูเก็ต กรุงเทพฯ และนครสวรรค์ อีกทั้งดำเนินงานร่วมกับบุคลากรครูมากกว่า 400 คน และนักเรียนกว่า 10,000 คนผ่านกิจกรรมในชั้นเรียนปกติและกิจกรรมพิเศษรายสัปดาห์ เพื่อพัฒนาคุณภาพของการศึกษาผ่านการเสริมสร้างทักษะชีวิตที่สำคัญในด้านต่างๆ

เกี่ยวกับ ไร้ท์ ทู เพลย์
ไร้ท์ ทู เพลย์ เป็นองค์กรพัฒนาเอกชน  ที่มีสำนักงานใหญ่อยู่ที่ประเทศแคนาดา มุ่งเน้นการใช้กีฬาและกิจกรรมการเล่นเพื่อพัฒนาสุขภาพ ทักษะชีวิต และสนับสนุนการพัฒนาด้านสังคมและอารมณ์ของเด็กและเยาวชนในพื้นที่ด้อยโอกาส มูลนิธิไร้ท์ ทู เพลย์ ประเทศไทยจดทะเบียนเมื่อปี 2550 ทำกิจกรรมร่วมกับเด็กในโรงเรียน เยาวชนกลุ่มเสี่ยง เยาวชนผู้กระทำผิดกฎหมาย รวมถึง เยาวชนผู้อพยพและผู้ลี้ภัยในประเทศไทย โดยใช้กีฬาและการเล่นเป็นเครื่องมือการเรียนรู้ที่สร้างสรรค์ ภายใต้แนวทางการศึกษาและการพัฒนาทักษะชีวิตแบบองค์รวม

สำหรับข้อมูลและสื่อเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ
อนามิการ์ ตั้งสกุลนุรักษ์
เจ้าหน้าที่โครงการพัฒนาทักษะชีวิต
มูลนิธิ ไร้ท์ ทู เพลย์ประเทศไทย
หมายเลขโทรศัพท์ + 66 (0) 2740 3520 ต่อ 117
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

มูลนิธิ ไร้ท์ ทู เพลย์ ประเทศไทย จัดกิจกรรมงานแสดงผลงานโครงการกิจกรรม ของผู้ประกอบการรุ่นเยาว์

“สร้างพลังให้เด็กและเยาวชนผ่านกิจกรรม ประสบการณ์จริงในการเป็นผู้ประกอบการ”

กรุงเทพฯ ประเทศไทย (วันศุกร์ที่ 29 พฤศจิกายน 2556)– มูลนิธิ ไร้ท์ ทู เพลย์ ประเทศไทยสนับสนุนโดยบริษัท มาสเตอร์การ์ด เวิลด์วายด์จัดงานวันเฉลิมฉลอง โดยภายในงานมุ่งเน้นไปที่การจัดกิจกรรมงานแสดงผลงานโครงการกิจกรรมของผู้ประกอบการรุ่นเยาว์ อันเป็นกิจกรรมต่อเนื่องมาจากโครงการการเสริมสร้างวินัยทางการเงินที่ได้มีการฝึกอบรมในช่วงเดือนมิถุนายน 2556 ที่ผ่านมา จุดมุ่งหมายของการจัดงานในครั้งนี้ คือ นอกเหนือจากการที่เด็กและเยาวชนเข้าใจตระหนักเรื่องการออมทรัพย์และเห็นคุณค่าของเงินแล้ว ยังสามารถบริหารจัดการเงินอย่างถูกต้องอีกด้วย โดยกิจกรรมในวันนี้ถูกจัดขึ้น ณ ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนสิรินธร จังหวัดนครปฐม

เด็กที่เข้าร่วมอบรมโครงการกิจกรรมสร้างรายได้ จำนวนทั้งหมด 40 คน เป็นเยาวชนที่อยู่ในศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนสิรินธร จังหวัดนครปฐม โดยเยาวชนเหล่านี้ จะเข้าร่วมกิจกรรมรายสัปดาห์ที่เกี่ยวกับการสร้างรายได้ เยาวชนจะได้รับความรู้และเครื่องมือในการทำธุรกิจเป็นของตัวเอง รวมถึงเรียนรู้เกี่ยวกับเครื่องมือในการวิเคราะห์ต่างๆที่จำเป็นสำหรับการเริ่มต้นทำธุรกิจ อาทิเช่น องค์ประกอบการตลาดทั้งห้า (ผลิตภัณฑ์ ลูกค้า ราคา สถานที่ โปรโมชั่น) การคำนวณต้นทุนที่จำเป็นสำหรับการขายสินค้า และการประเมินผลกำไรที่คาดว่าจะได้รับ ในท้ายที่สุด จึงลงมือเขียนโครงงานอาชีพที่ตนสนใจ ทั้งนี้ นอกจากเด็กทุกกลุ่มจะนำความรู้ที่ได้เรียนไปประยุกต์ใช้กับโครงการของตนเองแล้ว ยังสามารถนำความรู้เหล่านี้ไปใช้ในอนาคตได้อย่างเหมาะสมอีกด้วย

กิจกรรมในวันงานเฉลิมฉลอง มุ่งเน้นไปที่การจัดแสดงผลงานโครงการกิจกรรมของผู้ประกอบการรุ่นเยาว์ จากน้องๆที่อยู่ในศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนสิรินธร โดยมีผู้ร่วมงานคือ คุณไพวรรณ รัตนบวร หัวหน้าผู้ตรวจราชการ กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน คุณเสรีย์ เชี่ยวชาญ ผู้อำนวยการศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนสิรินธร คุณมุกดา อภิปิติวรกุล ผู้อำนวยการฝ่ายสาธารณสุข เทศบาลตำบลคลองโยง ร่วมด้วยเยาวชนจำนวน 200 คน และคุณครู เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง 80 คน

ประธานในพิธีคือ คุณไพวรรณ รัตนบวร หัวหน้าผู้ตรวจราชการ กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน และ มร. เออร์เนสโต โตโลซา รีบุสทิลโล เจ้าหน้าที่ฝึกอบรมประจำภูมิภาคเอเชีย มูลนิธิ ไร้ท์ ทู เพลย์ ได้กล่าวให้โอวาทแก่เยาวชนในพิธีเปิดงาน หลังจากนั้น จึงเป็นช่วงการแสดงที่น่าสนใจหลายชุด จากน้องๆเยาวชนในศูนย์ฝึกอบรมที่มาร่วมงานในวันนี้ คือ

-          การแสดงนาฏศิลป์ประยุกต์ จากศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนสิรินธร
-          การแสดงเต้นฮิปฮอป จากศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนสิรินธร
-          การแสดงโชว์กลองยาว จากศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนชายบ้านมุทิต
-          การแสดงเต้นประกอบเพลงกังนัมสไตล์ จาก ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนหญิงบ้านปรานี

ภายในวันงานจัดแสดงได้มีโครงงานอาชีพที่ส่งเข้าร่วมทั้งหมด 6 โครงการ โดยแบ่งเป็นกลุ่มตามผลิตภัณฑ์ที่จัดจำหน่ายคือ กลุ่มขายผลไม้ กลุ่มขายไอศกรีม กลุ่มขายหมูปิ้ง กลุ่มขายไก่ทอด กลุ่มขายน้ำหวาน และกลุ่มขายขนมปังปิ้ง โดยทุกกลุ่มจะมีคุณครูในศูนย์ฝึกฯ กับเยาวชนช่วยกันคิดช่วยกันทำ โดยมีเจ้าหน้าที่จากมูลนิธิ ไร้ท์ ทู เพลย์ เป็นผู้ดูแลแนะนำ นอกจากร้านขายอาหาร 6 ร้านของเยาวชนแล้ว มูลนิธิไร้ท์ ทู เพลย์ ได้จัดซุ้มเกมตอบคำถามเรื่องการสร้างวินัยทางการเงิน โดยมีเยาวชนอาสาสมัครภายในศูนย์เป็นผู้จัดกิจกรรม นำเล่นเกมส์ และแจกของรางวัลแก่ผู้เข้าร่วม

เกี่ยวกับ ไร้ท์ ทู เพลย์
ไร้ท์ ทู เพลย์ เป็นองค์กรพัฒนาเอกชน  ที่มีสำนักงานใหญ่อยู่ที่ประเทศแคนาดา มุ่งเน้นการใช้กีฬาและกิจกรรมการเล่นเพื่อพัฒนาสุขภาพ ทักษะชีวิต และสนับสนุนการพัฒนาด้านสังคมและอารมณ์ของเด็กและเยาวชนในพื้นที่ด้อยโอกาส มูลนิธิไร้ท์ ทู เพลย์ ประเทศไทยจดทะเบียนเมื่อปี 2550 ทำกิจกรรมร่วมกับเด็กในโรงเรียน เยาวชนกลุ่มเสี่ยง เยาวชนผู้กระทำผิดกฏหมาย รวมถึง เยาวชนผู้อพยพและผู้ลี้ภัยในประเทศไทย โดยใช้กีฬาและการเล่นเป็นเครื่องมือการเรียนรู้ที่สร้างสรรค์ ภายใต้แนวทางการศึกษาและการพัฒนาทักษะชีวิตแบบองค์รวม

เว็บไซต์  www.righttoplay.or.th

เกี่ยวกับมาสเตอร์การ์ด เวิลด์วายด์
มาสเตอร์การ์ด (NYSE: MA) www.mastercard.com บริษัทชั้นนำด้านนวัตกรรมและการชำระเงินระดับโลก บริหารจัดการระบบชำระเงินที่รวดเร็วที่สุดในโลก เชื่อมโยงเครือข่ายระหว่างผู้บริโภค สถาบันการเงิน พันธมิตรทางการค้า หน่วยราชการ และภาคธุรกิจในกว่า 210 ประเทศทั่วโลก ผลิตภัณฑ์และโซลูชั่นของมาสเตอร์การ์ดช่วยให้ธุรกรรมเชิงพาณิชย์ทุกประเภท อาทิ การจับจ่ายซื้อของ การเดินทางท่องเที่ยว การเปิดธุรกิจ และการบริหารการเงินง่ายดายขึ้น ปลอดภัยขึ้น และมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น  ข้อมูลเพิ่มเติมของมาสเตอร์การ์ดสามารถดูได้ที่ทวิตเตอร์ @MasterCardNews ร่วมพูดคุยกันใน Cashless Conversations Blog หรือลงทะเบียนเพื่อรับข่าวสารต่างๆ จากเรา

สำหรับข้อมูลและสื่อเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ
อนามิการ์ ตั้งสกุลนุรักษ์
เจ้าหน้าที่โครงการพัฒนาทักษะชีวิต
มูลนิธิ ไร้ท์ ทู เพลย์ประเทศไทย
หมายเลขโทรศัพท์ + 66 (0) 2740 3520 ต่อ 117
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  

มูลนิธิ ไร้ท์ ทู เพลย์ ประเทศไทย จัดงานวันเฉลิมฉลองต้นกล้าอาชีพสู่อาเซียน “สร้างพลังให้เด็กและเยาวชนผ่านการศึกษา ในการจัดการด้านการเงิน”

กรุงเทพฯ ประเทศไทย (วันพฤหัสบดีที่ 28 พฤศจิกายน 2556) – มูลนิธิ ไร้ท์ ทู เพลย์ ประเทศไทยร่วมกับบริษัท มาสเตอร์การ์ด เวิลด์วายด์จัดงานวันเฉลิมฉลองต้นกล้าอาชีพสู่อาเซียน โดยภายในงาน ได้มีการจัดกิจกรรมงานแสดงผลงานโครงการกิจกรรมสร้างรายได้ของผู้ประกอบการรุ่นเยาว์ อันเป็นผลสืบเนื่องมาจากโครงการการเสริมสร้างวินัยทางการเงิน เพื่อให้เด็กและเยาวชนเข้าใจแนวคิดและวิธีบริหารเงินอย่างถูกต้อง ณ โรงเรียนอนุบาลเมืองนครสวรรค์ (เขากบ)

เด็กที่เข้าร่วมโครงการกิจกรรมสร้างรายได้ มีจำนวนทั้งหมด 450 คน จากห้าโรงเรียนในจังหวัดนครสวรรค์คือ โรงเรียนวัดหนองปลิง โรงเรียนวัดท่าทอง โรงเรียนวัดท่าซุด โรงเรียนอนุบาลเมืองนครสวรรค์ และโรงเรียนอนุบาลพยุหะคีรี โดยนักเรียนที่เข้าร่วมได้รับความรู้และเครื่องมือในการเปิดกิจการเป็นของตัวเอง รวมถึงเรียนรู้เกี่ยวกับเครื่องมือในการวิเคราะห์ต่างๆที่จำเป็นสำหรับการเริ่มธุรกิจ อาทิเช่น องค์ประกอบการตลาดทั้งห้า (ผลิตภัณฑ์ ลูกค้า ราคา สถานที่ โปรโมชั่น) การคำนวณต้นทุนที่จำเป็นสำหรับการขายสินค้า และการประเมินผลกำไรที่คาดว่าจะได้รับ ในท้ายที่สุด นอกจากเด็กทุกกลุ่มจะนำความรู้ที่ได้เรียนไปประยุกต์ใช้กับโครงการของตนเองแล้ว ยังสามารถนำความรู้เหล่านี้ไปใช้ในอนาคตได้อย่างเหมาะสมอีกด้วย

กิจกรรมในวันงานเฉลิมฉลองต้นกล้าอาชีพสู่อาเซียน มุ่งเน้นไปที่การจัดแสดงผลงานโครงการกิจกรรมสร้างรายได้ จากน้องๆในห้าโรงเรียนที่เข้าร่วมทั้งหมด 430 คน โดยมีผู้ร่วมงานคือ

-          คุณหวั่น แตงทิพย์ ผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษานครสวรรค์ เขต1
-          คุณกมลมาลย์ แสงธำรง ศึกษานิเทศก์ คุณอรนุช บุญโสภาค ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดหนองปลิง
-          คุณมาโนช ห่วงศรี ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดท่าทอง
-          คุณสุพนต์ ชิณสา ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดท่าซุด
-          คุณศริณทิพย์ งามมิน ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลเมืองนครสวรรค์
-          คุณขรรค์ชัย อ่อนมี ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลพยุหะคีรี

ร่วมด้วยนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นผู้สนใจเข้าชมงานจำนวน 500 คน และคุณครูที่เข้าร่วมในโครงการอีก 80 คน

ภายในวันงานจัดแสดงได้มีโครงการที่ส่งเข้าร่วมทั้งหมด 49 โครงการ แบ่งออกเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆ อาทิ เช่น อาหาร เครื่องดื่ม ขนมหวาน ของแต่งบ้าน เครื่องประดับตกแต่ง โดยเด็กจะเป็นผู้คิดริเริ่มและออกแบบร้านของตนเองจากเครื่องมือวิเคราะห์การบริหารการเงินที่ได้เรียนรู้ไป นอกจากเด็กทุกคนจะมีกิจกรรมสร้างรายได้เป็นกลุ่มของตัวเองแล้ว ทุกกิจกรรมภายในงานยังถูกดำเนินการโดยมุ่งเน้นที่เด็กเป็นหลัก เด็กที่เป็นหัวหน้ากลุ่มและคณะกรรมการจะเป็นผู้จัดการดูแลงานทุกอย่างด้วยตนเอง โดยแบ่งออกเป็นสี่ฝ่ายคือ ฝ่ายสถานที่ ฝ่ายพิธีกร ฝ่ายพนักงานต้อนรับ และฝ่ายลงทะเบียน ซึ่งรูปแบบของงานจะถูกออกแบบมาจากตัวของเด็กเองทั้งหมด โดยมีเจ้าหน้าที่จากมูลนิธิ ไร้ท์ ทู เพลย์ เป็นผู้ดูแลแนะนำ

สถาบันการเงินนานาชาติในกลุ่มเด็กและเยาวชน หรือ Child and Youth Finance International กล่าวว่า“ในเด็กจำนวนสองพันสองร้อยล้านคนทั้งหมดทั่วโลก มีแค่ยี่สิบสองล้านคน หรือ 1% เท่านั้นที่ได้รับการศึกษาทางการเงินอย่างถูกต้อง” และด้วยเหตุนี้เองทางมูลนิธิและบริษัทมาสเตอร์การ์ด เวิลด์วายด์จึงเล็งเห็นความสำคัญของการศึกษาการเงินในกลุ่มเด็กและเยาวชน เนื่องจากตระหนักว่าเรื่องการเงินสำหรับเด็กและเยาวชนมักจะถูกมองข้าม เด็กจำนวนพันล้านคนทั่วโลกใช้ชีวิตอยู่กับความยากจน ซึ่งผลของความยากจนนำไปสู่การศึกษาและการรักษาอนามัยที่ลดน้อยลง ปัญหาเด็กเร่ร่อน และการถูกล่วงละเมิด นอกจากนี้ยังมีเยาวชนจำนวนมากที่เผชิญกับหนี้ก้อนใหญ่เพราะขาดการศึกษาด้านการเงิน พวกเขาสามารถกู้เงินได้ง่ายเกินไปและไม่ตระหนักถึงผลที่ตามมาอย่างถี่ถ้วน การศึกษาด้านการเงินและการเข้าถึงการเงินจะทำให้เด็กและเยาวชนรู้จักเก็บออมและใช้เงินอย่างมีความรับผิดชอบ

เกี่ยวกับ ไร้ท์ ทู เพลย์
ไร้ท์ ทู เพลย์ เป็นองค์กรพัฒนาเอกชน  ที่มีสำนักงานใหญ่อยู่ที่ประเทศแคนาดา มุ่งเน้นการใช้กีฬาและกิจกรรมการเล่นเพื่อพัฒนาสุขภาพ ทักษะชีวิต และสนับสนุนการพัฒนาด้านสังคมและอารมณ์ของเด็กและเยาวชนในพื้นที่ด้อยโอกาส มูลนิธิไร้ท์ ทู เพลย์ ประเทศไทยจดทะเบียนเมื่อปี 2550 ทำกิจกรรมร่วมกับเด็กในโรงเรียน เยาวชนกลุ่มเสี่ยง เยาวชนผู้กระทำผิดกฏหมาย รวมถึง เยาวชนผู้อพยพและผู้ลี้ภัยในประเทศไทย โดยใช้กีฬาและการเล่นเป็นเครื่องมือการเรียนรู้ที่สร้างสรรค์ ภายใต้แนวทางการศึกษาและการพัฒนาทักษะชีวิตแบบองค์รวม

เว็บไซต์  www.righttoplay.or.th

เกี่ยวกับมาสเตอร์การ์ด เวิลด์วายด์
มาสเตอร์การ์ด (NYSE: MA) www.mastercard.com บริษัทชั้นนำด้านนวัตกรรมและการชำระเงินระดับโลก บริหารจัดการระบบชำระเงินที่รวดเร็วที่สุดในโลก เชื่อมโยงเครือข่ายระหว่างผู้บริโภค สถาบันการเงิน พันธมิตรทางการค้า หน่วยราชการ และภาคธุรกิจในกว่า 210 ประเทศทั่วโลก ผลิตภัณฑและโซลูชั่นของมาสเตอร์การ์ดช่วยให้ธุรกรรมเชิงพาณิชย์ทุกประเภท อาทิ การจับจ่ายซื้อของ การเดินทางท่องเที่ยว การเปิดธุรกิจ และการบริหารการเงินง่ายดายขึ้น ปลอดภัยขึ้น และมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น  ข้อมูลเพิ่มเติมของมาสเตอร์การ์ดสามารถดูได้ที่ทวิตเตอร์ @MasterCardNews ร่วมพูดคุยกันใน Cashless Conversations Blog หรือลงทะเบียนเพื่อรับข่าวสารต่างๆ จากเรา

สำหรับข้อมูลและสื่อเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ
อนามิการ์ ตั้งสกุลนุรักษ์
เจ้าหน้าที่โครงการพัฒนาทักษะชีวิต
มูลนิธิ ไร้ท์ ทู เพลย์ประเทศไทย
หมายเลขโทรศัพท์ + 66 (0) 2740 3520 ต่อ 117
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.