ร่วมบริจาค

คุณมีส่วนช่วยเปลี่ยนแปลงชีวิตของเด็กๆได้
Expand

อาสาสมัคร

คุณสร้างความแตกต่างได้ตั้งแต่วันนี้
Expand

องค์การสหประชาชาติเห็นคุณค่าของการเล่นในฐานะสิทธิขั้นพื้นฐานของเด็กทุกคน การเล่นไม่ใช่ความหรูหราฟุ่มเฟือย แต่เป็นเครื่องมือพัฒนาการศึกษาและเสริมสร้างสุขภาพ นอกจากนี้การเล่นยังยึดเหนี่ยวคนในชุมชนเข้าไว้ด้วยกัน อีกทั้งเป็นแรงบันดาลใจให้ผู้คนได้อีกด้วย การเล่นฟุตบอลสามารถสอนให้เด็กๆรู้จักการยอมรับผู้อื่น และสันติภาพ ส่วนการเล่นวิ่งไล่จับสามารถสอนเรื่องของไข้มาลาเรียได้ การเล่นช่วยสอนบทเรียนชีวิตที่สำคัญและช่วยพัฒนาทักษะชีวิต เช่น ความร่วมมือ ความเป็นผู้นำ และการทำงานร่วมกัน

พันธกิจ

เพื่อใช้กีฬาและการเล่นในการเสริมสร้างความรู้และส่งเสริมเด็กและเยาวชนให้เอาชนะผลกระทบจากภาวะความยากจน ความขัดแย้ง ตลอดจนโรคภัยไข้เจ็บในพื้นที่ด้อยโอกาส

วิสัยทัศน์

เพื่อสร้างโลกที่ดีและปลอดภัยโดยใช้พลังของกีฬาและการเล่น

ค่านิยมของไร้ท์ ทู เพลย์

เราใส่ใจ

เราใส่ใจต่อเด็กและชุมชน
เราใส่ใจต่อตนเองและบุคคลอื่น

เราเล่น

เราสนุกกับทุกสิ่งที่ทำ
เราสร้างช่วงเวลาดีๆ ด้วยรอยยิ้มและเสียงหัวเราะ

เรามุ่งมั่น

เราซื่อสัตย์ต่อตนเอง
เราปฏิบัติงานด้วยหลักคุณธรรม ความซื่อสัตย์
และรักษาสัญญา
เราเป็นทีมเดียวกัน

เรามีความหลากหลาย แต่ร่วมมือและเป็นมิตรที่ดีต่อกัน อีกทั้งไม่แบ่งแยก
เราทำ

เราแบ่งปันทัศนคติเชิงบวกว่าเราทำได้
เราสร้างโอกาสขึ้นมา
เราทำงานอย่างตั้งใจเพื่อให้เห็นผลจริง